De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar, främst nedsatt rörelseförmåga. 

Stiftelsen lämnar inte bidrag till personer med exempelvis astma, allergi, dyslexi, intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykosociala symtom.

Stiftelsen kan ge bidrag till rekreations- eller semestervistelser, i första hand till kostnader för medhjälpare. Bidrag kan sökas till rehabiliteringsvistelser, men inte till egenavgift vid rehabiliteringsvistelse som bekostas av landsting. Stiftelsen kan även lämna bidrag till studier samt till tekniska hjälpmedel som inte kan erhållas genom samhällets försorg.

Stiftelsen kan inte ge bidrag till personer som har en högre taxerad inkomst än 4 basbelopp (ensamboende). Tillägg med ett prisbasbelopp förr varje boende i hushållet.

Bidragsstiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till:

– bil, biltillbehör, bilanpassningar eller reparation av fordon
– läkar-, tandläkarkostnader, alternativvård
– mobiltelefon, kläder, skor, glasögon, möbelanskaffning
– allmänt ekonomiskt stöd
– skolor och institutioner.
Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år. Ansökningstiden utgår den 1 september och beslut angående bidrag lämnas skriftligen under december månad. Beviljat bidrag utbetalas inte om resan/inköpet gjorts före ansökningstiden utgång den 1 september.

Storleken på bidragen varierar beroende på kostnader för sökt ändamål och sökandens inkomst. Som princip gäller att bidrag inte kan erhållas varje år. Som regel gäller att bidrag inte beviljas samma person inom loppet av en 2-årsperiod oavsett ändamål.
Ansökningar som bedöms falla utanför stiftelsens anslagsområde returneras underhand.

Ansökan görs på särskild blankett som kan hämtas i högerspalten på denna sida. Ansökningsblankett kan även beställas hos stiftelsen genom att sända frankerat svarskuvert till:
De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse,
Alsnögatan 7, 4tr,
116 41 Stockholm.
Telefon 08-744 12 90.

Besök Bidragsstiftelsens hemsida

Till ansökan ska bifogas: dels läkarintyg (högst tre år gammalt) som bestyrker rörelsenedsättningen, dels kopia av det senast erhållna beskedet om slutlig skatt.

Bidragstiftelsens styrelse
Ordförande: Boo Fogelberg
Ledamöter: Wiola Olovsson, Yvonne Björkman
Suppleant: Barbro Gregorson
Revisor: Monika Hedberg, (auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
Revisor: Stefan Martinsson

Handläggare: Eva Ramberg, [email protected]

Print Friendly

Text: DHR