Bilstöd och parkeringstillstånd

Med en kollektivtrafik som i stora delar är oanvändbar för personer med rörelsehinder och en färdtjänst som alltid ska beställas i förväg blir den egna bilen ett utomordentligt viktigt verktyg för en ökad tillgänglighet.

Bilstöd

Att själv kunna åka vart man vill, när man vill och minska beroendet av andra är en frihet som måste försvaras. DHR betraktar bilen som ett av flera hjälpmedel som ger möjlighet till kompensation för nedsatt rörelseförmåga.

För att göra det möjligt för alla med behov av bil på grund av nedsatt rörelseförmåga ska det finnas ett bra bilstöd. Så är det inte i dag. Det statliga bilstödet har urholkats sedan det förnyades 1988 och nuvarande bidrag täcker inte på långa vägar kostnaden för en medelstor bil. Ännu mindre täcker det kostnaden för en bil av ”Van-modell”, som många har behov av.

Trots brister är det statliga bilstödet avgörande för att många över huvudtaget ska ha möjlighet att skaffa bil. Inte sällan tvingas personer med nedsatt rörelseförmåga att lägga stora delar av sina ekonomiska tillgångar på bilägandet eftersom bilen är ett så viktigt hjälpmedel och ger så stor personlig rörlighet och frihet.

DHR anser att det är hög tid att grundbidraget höjs och att bilstöd ska utgå utan koppling till ålder eller förvärvsarbete.Konstruktionen av det statliga bilstödet gynnar personer som förvärvsarbetar. DHR anser det oacceptabelt att den som står utanför arbetslivet missgynnas av reglerna för bilstödet.

Vi har länge arbetat för en förändring av att bilstödet upphör vid 50 års ålder för den som lämnat arbetslivet före fyllda 50 år, och vid 65 år för alla. Regelverket för rätt till bilstöd kan du läsa på Försäkringskassans webbplats.

DHR har tagit fram en blankett för att använda när du deklarerar dina kostnader för arbetsresor. Den kan beställas kostnadsfritt från Vincent Ljungqvist om du är medlem – uppge bara ditt medlemsnummer. Om du inte är medlem kostar blanketten 150 kr. Annars kan du passa att bli medlem. Det kostar också 150 kr första året och då får du blanketten på köpet.

Parkeringstillstånd

”Parkeringstillstånd för rörelsehindrad” ska sökas genom hemkommunen. Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar föreskrifterna som styr tolkningen av Trafikförordningens 13 kap § 8. Ny föreskrift är på gång och vi känner inte till innehållet i den i skrivande stund.

DHR sedan år 2008 agerat ett otal gånger i parkeringstillståndsfrågan, tillskrivit ansvariga ministrar, haft möten på departementet, utövat påtryckning så att en utredning tillsattes (som inte gav någon utdelning då uppdraget gavs till Transportstyrelsen) och återigen uttryckt vårt missnöje med att utredningen inte föreslår några som helst förändringar med syfte att förbättra regelverket för parkeringstillstånd.

DHR har lämnat ett yttrande om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Nu väntar vi på den nya föreskriften.

Dokument

Brev till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om bilstödet (juni 2016)
Remissyttrande – Ett reformerat bilstöd
(maj 2015)
Remissyttrande – Ny föreskrifter för parkeringstillstånd (januari 2015)

Kontakt och för mer information

I förbundsstyrelsenansvarig för frågan: Jihad Menhem, 073-503 10 53

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR