Diskriminering

Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering på sju olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förbudet gäller inom flera olika områden. 

DO har tillsyn över diskrimineringslagen. Lagen ger ett skydd mot diskriminering för den enskilda individen men ställer också särskilda krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska förebygga diskriminering.

Har du frågor om vad diskriminering innebär kan du läsa mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Kalla bristande tillgänglighet vid sitt rätta namn – diskriminering.

Bristande tillgänglighet är diskriminering. Sanktioner måste finnas mot den som bortser från tillgänglighet och användbarhet. Och den som diskrimineras måste ha möjlighet att få sin sak prövad.

Alltför lång tid har gått utan att politikerna utvidgat skyddet mot diskriminering i den fysiska miljön – som redan finns inom arbetsliv och högskola – till att gälla även andra samhällsområden. Bristande tillgänglighet måste kallas vid sitt rätta namn. Det är diskriminering.

Här kan du läsa DHRs kritiska remissvar på den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft 1 januari 2015 där otillgänglighet är en diskrimineringsgrund.

Sverige tjänar på ökad tillgänglighet och användbarhet. Delaktighet minskar utanförskap. Den som kommer in på arbetsplatsen kan arbeta, försörja sig och betala skatt. Den som kommer in i en butik kan handla där. DHRs unika kompetens och erfarenhet utgår från att vi företräder personer med nedsatt rörelseförmåga. För tillgänglighet och användbarhet inom andra områden hänvisar vi till andra organisationer inom funktionshinderrörelsen. Förbundens krav strider inte mot varandra.

Har du frågor om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering kan du läsa frågor och svar på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR