Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning

Med bakgrund av att många personer hört av sig till DHR och bekräftat att de blivit utsatta för våld, hot om våld eller kränkningar genomförde vi inför politikerveckan i Almedalen en undersökning. 11 % av de svarande uppgav att de utsatts för våld eller hot om våld under det senaste året; och 49,1 % av de tillfrågade svarade att de under det senaste året utsatts för kränkningar fler än en gång.

I delrapporteringen av regeringsuppdraget inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” (publicerad i mars 2015) framgår det att personer med funktionsnedsättning i högre grad än övriga befolkningen har blivit utsatta för våld eller hot om våld.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det i artikel 16 att man har ”rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp” och att ”konventionsstaterna ska införa effektiv lagstiftning och ändamålsenliga riktlinjer, bl.a. lagstiftning och riktlinjer som är inriktad på kvinnor och barn, för att säkerställa att fall av utnyttjande, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning identifieras, utreds och, i förekommande fall, lagförs.”

DHR kräver att det lagstiftas om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR