Jämlik hälsa

DHR anser därför att frågan om hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv är viktig, bör uppmärksammas betydligt mer och kan användas för att synliggöra sambandet mellan samhällets orättvisor inom olika områden och hur detta leder till diskriminering och utestängning av personer med nedsatt rörelseförmåga.

I delrapporteringen av regeringsuppdraget inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” står det att personer med funktionsnedsättning uppger att de har sämre hälsa än övriga befolkningen – detta gäller även psykisk hälsa.

Personer med funktionsnedsättning uppger även att de i större grad är stillasittande än övriga befolkningen och undersökningen visar även på att större andel har övervikt och fetma. Det är även vanligare att personer med funktionsnedsättning röker.

DHR driver frågan om jämlik hälsa ur ett rättighetsperspektiv. Jämlik hälsa är en fråga nära kopplad till orättvisor inom andra livsområden. Det är en fråga om delaktighet, jämlikhet och inte minst mänskliga rättigheter.

Print Friendly

Text: DHR