DHR – så här jobbar vi

DHR finns till för att det finns hundratusentals människor med nedsatt rörelseförmåga vars livsvillkor ständigt begränsas av den personliga funktionsnedsättningen. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten ska vi förändra samhället så att personer med nedsatt rörelseförmåga ges tillgång till det stöd och den service som de behöver.

Sedan bildandet 1923 har DHR arbetat för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha likvärdiga förutsättningar att leva ett liv som andra och fungera i vårt svenska samhälle. För att det ska realiseras i praktiken måste våra funktionsnedsättningar kompenseras i vissa sammanhang. Det kan handla om ekonomiskt stöd därför att vi har merkostnader som andra inte har eller så kan det handla om tillgång till exempel hjälpmedel, personlig assistans, bilstöd med mera.

DHRs funktionshinderpolitiska påverkansarbete har alltid varit partipolitiskt obundet och utgått från medlemmarnas erfarenheter av hur det är att leva med nedsatt rörelseförmåga.Under de drygt 90 år som DHR har verkat på lokal, regional och riksnivå har frågorna vi arbetat med – rätten till arbete, tillgänglighet till miljön och offentliga byggnader, tillgängliga allmänna kommunikationer, en välfungerande färdtjänst, personlig service utifrån egna behov och bra hjälpmedel – resulterat i förbättringar, men fortfarande återstår mycket att göra innan våra livsvillkor är jämlika med andras.

Idag arbetar vi med rättighetspolitiken utifrån ett människorättsperspektiv, vilket ger frågorna en djupare innebörd och orden större kraft. Vi menar att den ”goda viljans politik” inte räcker för att ge oss jämlika livsvillkor. Vi måste våga benämna marginaliseringen av människor med funktionsnedsättning med dess rätta begrepp – diskriminering.

Därför arbetar DHR för att göra slut på diskrimineringen, avskaffa förmynderiet och göra det möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att erövra makten över det egna livet. Sverige ska bli ett bättre land att leva i för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ett sätt att förverkliga detta är att delta i DHRs rättighetspolitiska arbete.

Här är vårt verksamhetsprogram för 2014 – 2015 (öppnas som PDF).

Här är vår idéskrift som bestämdes vid Förbundsmötet 2013.

Print Friendly, PDF & Email

Text: DHR