Kommunikationer

Rätten att röra sig fritt och få det stöd man behöver för detta är en grundförutsättning för ett fullvärdigt medborgarskap.

DHR anser att:

  • Lagarna på trafikområdet ska följas. Överträdelser måste leda till kännbara påföljder.
  • Trafiksystemet ska vara sammanhållet. Fordon och kringliggande infrastruktur måste tillsammans säkerställa att hela resan kan genomföras från dörr till dörr.

Allmänna kommunikationer ska vara tillgängliga för personer med funktions-nedsättning. Sverige har haft lagstiftning om tillgänglig kollektivtrafik sedan 1979.Inom EU regleras rättigheterna för passagerare på tåg, flyg, buss och båt. Också EU-reglerna sätter press på tillgängligheten i den svenska kollektivtrafiken – men styr inte lokal- och regionaltrafikDet är helt oacceptabelt när liftar på tågen tas ur bruk under lång tid eller att otillgängliga tåg köps in. Att nyinvestera i otillgängliga tåg bryter mot svensk lag och europeisk förordning.

Alla måste kunna åka buss, tåg, båt och flyg på egen hand – och naturligtvis köpa biljetter och byta färdmedel under hela resan. Om passagerarna erbjuds aktiviteter under resan, till exempel underhållning eller restaurangbesök på passagerarfärjor, måste hela utbudet vara tillgängligt och användbart för alla. Tillgänglighet och användbarhet innefat-tar alltså mer än att färdmedlet enbart ska fungera som transport. Om brister i tillgänglighet och användbarhet gör att resan inte fungerar på ett värdigt, säkert och bekvämt sätt från början till slut så är det ingen likvärdig resa.

Bristerna är så pass stora att vi inte har en likvärdig rörelsefrihet. Därför krävs det större samordning i hela transportsystemet, nationella riktlinjer såväl som kännbara sanktioner för trafikhuvudmän som inte följer lagen.Vid sidan av lagstiftning är upphandling ett outnyttjat verktyg som rätt använt kan fungera som styrinstrument för förändring. Möjligheten att resa fritt avgörs också av hur många timmar den som är berättigad till assistans har beviljats och av ersättningen till assistenterna vid resor. Dessutom är skillnaderna i villkor för färdtjänst och riksfärdtjänst stora i olika delar av landet.

DHRs transporthandbok

Med Transporthandboken vill vi försöka beskriva hur trafiksystemet ser ut och vilka regler som finns. Vi vill likt principerna för tillgänglighet och användbarhet ge några uppslag kring hur DHR som organisation kan påverka utvecklingen inom kommunikationsområdet.
Till Transporthandbokens webbplats

Print Friendly

Text: DHR