Åsa Strahlemo om förslaget till regeringens framtida #funkpol

Åsa Strahlemo

Åsa Strahlemo

I veckan lämnade DHR in sitt remissvar på Myndigheten för Delaktighets (MfD) förslag till ny funktionshinderpolitik. Vår förbundsstyrelseledamot Åsa Stralemo kommentarer på förslaget och våra huvudsakliga synpunkter.

 

”Regeringen säger sig ha stora intentioner med den kommande funktionshinderpolitiken för ett jämlikt och hållbart samhälle. Att regeringen vill ha det är bra och viktigt. Det är med goda intentioner som något nytt kan ta sin början. Men tyvärr så är det i vissa fall otydligt vilken målgruppen faktiskt är.

De allra flesta av DHRs medlemmar lever så kallade ”vanliga” liv precis som de flesta andra men har ett rörelsehinder. De vill arbeta, kunna ta hand om sin hälsa, ha ett privatliv med barn och familj, bil, bostad och framtidsdrömmar.

För många något självklart, men för våra medlemmar är det inte säkert alls. Det är otydligt för vem den nya politiken är till för. Det är ännu mer otydligt hur målen ska mätas och vad som händer utifall de instanser som ska genomföra politiken inte lyckas med att genomföra målen.

FNs konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning skrevs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sina liv med samma förutsättningar som alla andra. Konventionen är ratificerad av Sverige men används och följs inte så som det är tänkt.

Något som Sveriges regering fått upprepad kritik för. År efter år så läser vi även rapporter om att personer med funktionsnedsättning mår dåligt och har mycket dålig hälsa av orsaker som inte är kopplad till funktionsnedsättningen. Trots detta så görs inget konkret från regeringen. Istället så skärs rättigheterna enligt lag ned på fler och fler områden.

Insatserna för LSS blir mer och mer ihåliga och människor far illa och till och med dör. Nya bostäder byggs med undantag från byggregler som stänger ute personer med rörelsenedsättning. Bilstödet har försämrats så kraftigt att många av våra medlemmar inte längre har råd att kunna köpa en bil samtidigt som färdtjänstens begränsningar gör att människor inte kan resa fritt.

Det görs för lite konkreta insatser på arbetsmarknaden för att hjälpa personer med rörelsehinder att kunna komma i arbete. Inget lönebidrag i världen hjälper om en person inte kommer in i byggnaden eller kan gå på toaletten på jobbet.

Det är tydligt att lagar måste skärpas. Gör FN-konventionen till svensk lag. Likaså måste hatbrotten minska. Då behöver vi statistik och särskild kunskap. Det är också uppenbart att eftersom riksdagen inte tar kritiken på allvar från FN så behövs en oberoende övervakningsinstitution för att säkerställa alla människors lika värde.

Vi vet att regeringen kan bättre än så här och vi delar gärna med oss av vår kunskap.”

Några punkter ur DHRs remissvar:

* Målen för att uppnå jämlik hälsa är otydliga och svåra att följa upp
* Alla lokaler för friskvård och träning ska vara tillgängliga
* Strategin måste bli mer genomarbetad när det gäller sexualitet kopplat till funktionsnedsättning
* Hatbrott mot personer med funktionsnedsättning ska finnas med i brottsbalken

Remisssvar på MfDs rapport – En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev