Försäkringskassans uppföljning av nya bilstödet – det blir allt dyrare för de som behöver stödet

Den 1 oktober släppte Försäkringskassan sin uppföljning över hur bilstödet har fungerat. Försäkringskassan försöker i uppföljningen måla upp en bild av att syftet med lagändringen har uppnåtts. Samtidigt bekräftar uppföljningen det mesta av det DHR fört fram som kritik av tillämpningen av det nya bilstödet. Regeltolkningarna och de ekonomiska konsekvenserna är till stor nackdel för de som sökt bilstöd efter att det nya regelverket trätt i kraft i januari 2017. Ekonomiskt har det nya bilstödet för de sökande inneburit en genomsnittlig kostnadsökning på upp till 130 000 kronor för inköp av bil.

Försäkringskassans uppdrag var att analysera vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått för enskildas möjligheter att ta del av bilstödet. Fokus skulle ligga på dem som berörs av anskaffningsbidraget samt dem med behov av en bil med särskilda mått eller särskilda originalmonterade anordningar. Försäkringskassan skulle också analysera i vilken utsträckning de stärkta incitamenten att köpa en bil som redan från början har nödvändiga mått och funktioner har fått genomslag.

Det uppföljning Försäkringskassan nu gjort visar bland annat att anpassningsbidrag för golvsänkning av personbil så gott som slutat att beviljas. Före lagändringen fick 22 procent av de som behövde anpassa sin bil bidrag till att golvsänka den. Efter lagändringen är det endast 3 procent. I stället blir den individ som behöver en bil med särskilda mått för att kunna köra sin bil eller åka som passagerare i rullstol i bilen, eller kunna ta sig i och ur bilen sittandes i sin rullstol hänvisade till minibussar, vilket innebär att en golvsänkning inte behövs för att tillgodose behovet av anpassning.

Att bli hänvisade till denna typ av minibussar innebär för individen en mycket högre inköpskostnad samt dyrare driftkostnader, skatt och försäkring. Dessutom har dessa minibussar ofta en lägre trafiksäkerhet och högre miljöpåverkan, vilket är något DHR hela tiden har påpekat. Ytterligare är dessa bussliknande fordon ofta så pass höga att en stor del av parkeringshus och garage inte kan användas.

Att kunna använda parkeringshus och garage är ofta helt avgörande för att kunna köra bilen vintertid. DHR anser att dessa begräsningar Försäkringskassans tolkning av regelverket lett till är ett brott mot konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, framförallt mot artikel 20 om den personliga rörligheten. Även Trafikverket framhåller att mobiliteten begränsats för vissa individer till följd av lagändringen, och därmed även delaktigheten i samhället. Trafikverket anser att målet för varje enskilt ärende bör vara jämställd mobilitet.

När det gäller särskilda originalmonterade anordningar framkommer det av uppföljningen att Försäkringskassan ställer krav som gör det i princip omöjligt att hitta en bil som uppfyller samtliga villkor. Detta är något bilanpassningsbranschen flera gånger har påtalat och haft flera konkreta exempel på. Vad som ska räknas som standardutrustning eller extra utrustning kan variera stort mellan bilmodellerna vilket sätter den sökande i en omöjlig sits och ger denne merkostnader.

Att Försäkringskassan nu föreslår förändringar av regelverket för bilstödet, bland annat när det gäller nivåerna på tilläggsbidraget och anpassningsbidraget, reglerna för höga bilar samt möjligheten att lämna anpassningsbidrag även till något som Försäkringskassan anser är standardutrustning, är bra. DHR anser att de föreslagna förändringarna måste ske snabbt av den tillträdande regeringen.

DHR anser dock att uppföljningen helt saknar en utvärdering av Försäkringskassans nuvarande bedömningar av regelverket. Enligt oss har Försäkringskassan i flera fall gjort rent felaktiga bedömningar och för strikta tolkningar av det nya regelverket. Situationen för de som söker bilstöd skulle kunna förbättras redan imorgon om Försäkringskassan gjorde andra tolkningar. Här ligger ett stort ansvar på Försäkringskassan själva att bilstödet blivit krångligare och dyrare för de individer som har behov av stödet.

– Bra att Försäkringskassan ger förslag på regelförbättringar, men det är nu hög tid för Försäkringskassan att se sig själv i spegeln och förbättra sin handläggning. Bilstödet är till för att hjälpa oss med nedsatt rörelseförmåga till ökad delaktighet i samhället, inte för att stjälpa oss. Detta måste synas i Försäkringskassans tolkningar av regelverket, kommenterar DHRs förbundssekreterare Ken Gammelgård den nya uppföljningen.

Läs mer om utredningen i Funktionshinderpolitik 

__________________________________________________________________
Tycker du att vårt rättighetspolitiskaarbete är viktigt när det gäller bilstöd och parkeringsfrågor för personer som har nedsatt rörelseförmåga. Stöd oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor för resten av 2018 och hela 2019!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev