Budgeten gör liten skillnad för DHRs medlemmar

Sveriges budget i pappersformat

Foto:Wikimedia/Finansdepartmentet

När finansministern idag presenterade höstbudgeten i sin helhet står det klart att den kommer göra liten skillnad i vardagen för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vissa stöd inom socialförsäkringen får små höjningar, men nytänkande förslag gällande arbetsmarknaden och hälsa saknas helt. Regeringen borde också ta tydligare ställning för att tillgänglighet och användbarhet ska ses som hållbara staden som har fokus på universell utformning.

Tillgängliga bostäder

Boverket får ett extra anslag för att göra en översyn av Boverkets byggregler med mål att förenkla regelverket. Regering skriver att byggreglerna ska främja ett långsiktigt hållbart byggande. Tillgänglighet och universell utformning är en förutsättning för ett hållbart byggande och skrivningarna lämnar inte utrymme för att ändra de nuvarande enkla byggreglerna för tillgänglighet.

 Hälsa och friskvård

Regeringen nämner att människors hälsa och medellivslängd hänger nära samman med socioekonomiska faktorer, såsom utbildnings- och inkomstnivå. Bra att regeringen också i budgeten har med det faktum att ekonomisk utsatthet påverkar hälsan negativt. Dock nämns inte att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än genomsnittet av befolkningen.

Arbetsmarknaden

Taket i lönebidraget höjs marginellt, men det behövs också mer framåtskridande åtgärder för att minska utanförskapet för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Förslag och åtgärder som saknas helt i budgeten.

Socialförsäkringen

Sjuk- och aktivitetsersättningens garantiersättning höjs. De som inte kan arbeta måste ha en ekonomi som ger grundläggande trygghet och förutsättningar för god livskvalitet. Dagens höjning är långt ifrån tillräckligt och måste ses som ett första steg. Samma grupp och ålderspensionärer får även en höjning av bostadstillägget. Bra men hyrorna ökar snabbare och det krävs mer än en liten höjning för att de som inte kan arbeta ska kunna få en ekonomi som ger basal trygghet på en svår bostadsmarknad.

Internationellt utvecklingsarbete

Bra att biståndet höjs, precis som det finns ett feministiskt perspektiv inom hela svenska biståndet ska det finnas ett funktionshinderperspektiv. Det är ett område där regeringen måste göra tydligare ställningstagande framöver.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev