Debattartikel: STOPP! Människors liv slås sönder

I Dagens samhälle skriver vi tillsammans med en samlad funktionshinderrörelse att regeringen måste ta sitt ansvar. Vi kräver en plan för lagändring och för hur LSS intentioner ska återställas. 

Nyligen skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Hon ville uppmärksamma regeringen på allvarliga konsekvenser av en dom från juni 2017 i Högsta förvaltningsdomstolen gällande LSS-insatsen personlig assistans.

Försäkringskassans tolkning av domen innebär att insatsen inte längre kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. Rättighetsbärarnas behov kommer istället att mötas av en återgång till hemtjänstliknande förhållanden med tidsatta toalettbesök och förutbestämda rutiner. Detta kommer i sin tur att ruinera möjligheterna att ha en aktiv fritid, sköta ett jobb, vara förälder, eller att i övrigt delta i samhället på jämlika villkor.

Därmed bryts avsikten med rättighetslagen LSS, att skapa förutsättningar för personer med omfattade funktionsnedsättning att leva som andra. Lagen som innebar en revolution när den kom, och som omvärlden tidigare beundrat, men vars efterlevnad två FN-kommittéer på senare år ifrågasatt.
FN-kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uttryckte oro 2016. Sverige uppmanades att ”ompröva de ekonomiska nedskärningarna och kriterierna för berättigande av personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar, vilkas rättigheter bör väga tyngre än ekonomiska hänsyn.”

FNs övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uttryckte redan år 2014 samma oro gällande artikel 19 ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”. Sverige fick rekommendationen att ge tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd till assistansen för att ”säkerställa att en person kan leva ett självständigt liv i samhället.”
Frågan är hur regeringen när nästa återrapportering till FN väntar (2019 och 2021) ska försvara det som skett och som sker?

Ansvarig minister Åsa Regnérs uttalande om att det kan krävas en lagändring besvarar inte våra frågor. Under flera år har åtstramningar gjorts inom LSS, utan att någon lagändring passerat riksdagen. Tusentals människors tillvaro hotas att slås sönder och förtjänar ett svar på hur regeringen tänker agera – på kort och lång sikt.

Det handlar om vilken människosyn som skall råda i Sverige, om synen på personer med funktionsnedsättning, om vem som ska få förutsättningar till självbestämmande och till full delaktighet. Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha.

Regeringens förslag till nya funktionshinderpolitiska mål ska snart debatteras i riksdagen. Dessa mål kan inte med trovärdighet presenteras samtidigt som människor i behov av individuellt stöd faller ur systemet och förlorar sina rättigheter i enlighet med LSS.

För att återta kontrollen över en rämnande reform måste regeringen:
• Samtala med de riksdagspartier som är positiva till att återupprätta LSS intentioner om en lagändring.

• Presentera en plan för en snabb lagändring som omöjliggör sådana tolkningar som Högsta Förvaltningsdomstolen gjort i strid mot LSS förarbeten.

• Meddela Försäkringskassan att lagens intentioner ska tas på allvar, att behoven ska styra.

• Skriva om direktiven till LSS-utredningen så att fokus handlar om att återupprätta lagen och inte enögt på att sänka kostnader. Stå upp för rätten att leva som andra.

Den samlade funktionshinderrörelsen har tillsatt en skuggutredning till den LSS-utredning regeringen tillsatte för drygt ett år sedan. Regeringens, Försäkringskassans och förvaltningsdomstolarnas attacker mot LSS kräver gemensamt agerande. Nu uppmanar vi alla att agera för att få regeringen att använda sin makt till att värna den frihetsreform som LSS och personlig assistans innebär.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige
Maria Johansson, ordförande Lika Unika
Björn Häll Kellerman, NUFT Nätverket unga för tillgänglighet

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev