Det här vill DHR – tre veckor till valet

Fram till valet kör DHR en artikelserie för att lyfta några av de viktiga frågor som berör personer med nedsatt rörelseförmåga ur ett rättighetsperspektiv. Den här veckan handlar det om arbetsmarknad. Arbete är en central del av livet. Om man har ett arbete följer ekonomisk trygghet, ett socialt liv, en identitet, bra självkänsla och inte minst god hälsa.

År 2013 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 55 %. Det kan jämföras med 79 % för övrig befolkning (Källa: Myndigheten för delaktighet). Den av Sveriges regering ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger i artikel 27 att konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionshinder på samma villkor som för andra.

I våras genomförde FN en första uppföljning på hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-kommittén uttryckte en oro över den höga arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning i jämförelse med övriga befolkningen. FN-kommittén lyfte också en fråga om hur begreppet ”personer med nedsatt arbetsförmåga” används och om ett sådant språkbruk kan vara begränsande för personer med funktionsnedsättning.

Det besvärliga läget på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning tycks gälla oberoende av om det råder hög- eller lågkonjunktur. Under år 2014 visade Myndigheten för delaktighets utvärdering av hur myndigheterna lever upp till de strategiska målen för funktionshinderpolitiken en viss förbättring på arbetsmarknadsområdet. Exempelvis ökade antalet personer som fick tillgång till arbetshjälpmedel. Men det räcker inte.

Att satsa på tillgängligheten kan vara ett sätt att förbättra förutsättningarna till arbete för personer med nedsatt rörelseförmåga. Nästan alla lokaler, anläggningar, passager och utrymmen är ju en arbetsplats. Det är både samhällsekonomiskt lönsamt och av oerhörd betydelse för individen att se till att rättvisa förhållande och lika möjligheter råder på arbetsmarknaden.  Men det är en fråga som vi av erfarenhet vet kräver politiskt intresse och som inte löser sig på egen hand. Det är en fråga som kräver att arbetsgivare, och inte minst företagarsamhället, ser möjligheter, varje individs potential och individen som skulle kunna bli en betydelsefull del av verksamheten.

Vilket parti tänker bli först med att föra upp denna fråga på dagordningen i valrörelsens debatter?

DHR kräver:

  • att ingen människa ska diskrimineras i arbetslivet. Personer med funktionsnedsättning har rätt till stöd, flexibilitet och anpassning på arbetsplatsen.
  • att samhället ska utgå från att personer med rörelsenedsättning har full arbetsförmåga och därför inte behöver lönesubventioner.
  • att regeringen i regleringsbreven ställer tydliga krav på att myndigheterna att arbeta för att öka representationen av personer med funktionsnedsättning på arbetsplatserna. Statliga företag, myndigheter, regioner/landsting och kommuner måste föregå med gott exempel!
  • att vägen till ett vanligt arbete på den ordinarie arbetsmarknaden måste förbättras och förenklas. Det handlar exempelvis om bra yrkesvägledning i skolan som utgår från individens engagemang, kunskaper och förmågor, möjligheten till utvecklande praktik, ett bra bemötande från arbetsförmedlaren och möjligheten till utbildning.
  • att möjligheten till eget företagande ska främjas

Det Handlar om Rättigheter
Det Handlar om Rätten att delta
Det Handlar om våra Röster
Våra röster måste höras under valåret 2014!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev