Det här vill DHR – två veckor till valet

Fram till valet kör vi en artikelserie för att lyfta några av de viktigaste frågorna som berör personer med nedsatt rörelseförmåga ur ett rättighetsperspektiv. Den här veckan handlar det om personlig assistans.

Den personliga assistansen är en fråga som berör och påverkar många på olika sätt – inte bara den som är assistansberättigad, utan också personliga assistenter, anhöriga och vänner som även de blir del i villkoren för assistansens utformning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades av regeringen 2008. Den talar om ”fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället” för personer med funktionsnedsättningar och om skydd för den personliga integriteten.

Den personliga assistansen är för många med omfattande funktionsnedsättning en garanti för att dessa rättigheter ska kunna förverkligas. Assistansreformen infördes 1994 så att människor med funktionsnedsättningar kan leva ett liv med integritet och självbestämmande.

Den personliga assistansen möjliggör för personer med stora funktionsnedsättningar att kunna arbeta, studera, konsumera, bilda familj, vara politiskt aktiva, vara aktiva i föreningar och styrelser, att leva ett aktivt fritidsliv och att överhuvudtaget leva ett socialt liv. Att vara del i det sociala sammanhanget är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och naturligtvis ovärderligt ur ett individperspektiv.

På senare tid har vi fått många signaler om att praxis skärpts så att någon som tidigare haft personlig assistans har mist den helt eller fått stora neddragningar i tidstilldelningen, och att bedömningsmetoderna upplevs som integritetskränkande. Detta ser vi som en konsekvens av en onyanserad rapportering om fusk vad gäller assistansersättningen.

Kanske allra allvarligast är att förtroendet bland allmänheten för denna livsviktiga reform riskeras. Färska uppgifter från Försäkringskassan visar dock att fusket med assistansersättningen är betydligt mindre än vad som i många sammanhang har uttryckts eller gjorts sken av. Integritetskränkande bedömningsmetoder kan dock aldrig rättfärdigas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Praxis skärps på ett sätt som vi menar inte ligger i linje med lagens intentioner.

Svenska folkets förtroende för den personliga assistansen måste återupprättas och allas rätt till delaktighet och självbestämmande tillförsäkras.

Vilket parti tänker bli först med att föra upp denna fråga på dagordningen i valrörelsens debatter?

DHR anser:

  • att assistansanvändaren är den som själv ska bestämma över rekrytering, arbetsledning, kompetensutveckling och annat som rör personliga assistenter
  • att nivån på assistansersättningen ska ge möjlighet till bra lön, goda rekryteringsvillkor och bra anställningsförhållanden för personliga assistenter
  • att fusk med assistansersättningen är förkastligt och att pengar avsedd för personlig assistans enbart ska gå till den personliga assistansen och ingenting annat
  • att det i valrörelsen ska markeras att det är viktigt att värna om den personliga assistansen då den är en förutsättning för många människors rätt till delaktighet, självbestämmande och värdighet i samhället.

 

 

Det handlar om Rättigheter
Det handlar om rätten att delta
Det handlar om våra Röster
Våra röster måste höras under valåret 2014!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev