DHR: Assistansreformen blir allt mer komplicerad

DHR har lämnat yttrande över betänkandet Framtidens assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9. Vi har kritiserat att utred­ningen endast utsett en person som representant från hela funktionshinder- och brukarrörelsen.

Vi har konstaterat att reformen nu blivit så komplicerad till sin konstruktion att man i det närmaste måste vara assistansanordnare för att greppa över den och att detta lett till en maktförskjutning – från den assistansberättigade tillbaka till ”specialisten.

DHR anser att en grund- och tilläggsschablon kan bli komplicerad eftersom villkoren ser så olika ut för enskilda personer så att hitta en träffsäkerhet med schabloner är hart när omöjlig. Vi anser att ett förslag som tydligare utgick från att begränsa företagens vinst­utrymme hade varit bättre. Vi befarar att en grundschablon på sikt kommer att bli för låg så att aktiva personer riskerar att förlora i livskvalitet om inte assistansen huvudsakligen utförs på kvällar, nätter och helger.

Vi kommenterar förslaget om att baka in sjuklönekostnaderna i grundschablonen, vi ger vår uppfattning om förslag till begränsningen efter fyllda 65 år samt vad vi anser om förslaget till att avtal ska tecknas mellan assistansberättigad och assistansanordnare.

Läs hela yttrandet här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev