DHR kommenterar budgetpropositionen

Den 3:e oktober lyfte statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen tydligt fram flera viktiga frågor som DHR är engagerade i. Denna regeringsförklaring var således ovanligt tydlig ur ett rättighets- och funktionshinderpolitiskt perspektiv.

I dag den 23 oktober när regeringen lade fram sin budgetproposition kan vi konstatera att regeringen vill satsa en miljard kronor under en fyraårsperiod på att förbättra arbetsmiljön i skolans lokaler. Denna satsning ska bland annat innefatta förbättrad tillgänglighet för elever, föräldrar och personal med funktionsnedsättning.

DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson säger:
– Det är positivt att regeringen i budgetpropositionen följer upp vad de uttryckte i regeringsförslagen angående de stora skillnaderna i tillgången till hjälpmedel, avgifter och regelverk. Målet är att hjälpmedel ska ha en huvudman. Detta är en av DHR:s prioriterade frågor och som vi bland annat tryckte hårt på i valet.

Rasmus Isaksson fortsätter:
– Regeringen anser att lagen om utökat diskrimineringsskydd på grund av bristande tillgänglighet behöver åtföljas av informations- och utbildningsinsatser. I ljuset av att  regeringen i regeringsförklaringen uttryckte att man ville stärka denna lag är det också positivt, vilket DHR ihärdigt har påtalat, att DO:s anslag ökar så att vi kan få konkreta fall att prövas i domstol.


Hjälpmedel

Det är bra att regeringen vill se över de stora skillnaderna i tillgången till hjälpmedel och avgifterna samt regelverket med målet att hjälpmedel ska ha en huvudman enligt vad som meddelades i regeringsförklaringen. De nuvarande skillnaderna är djupt orättvisa och ger helt olika möjligheter till att leva ett självständigt liv. Vi skulle vilja se tydligare skrivningar på när översynen ska vara klar och att regelverket för hjälpmedel ska vara likvärdig över landet både när det gäller tillgång och avgifter.

Kunskapsstyrningsrådet
Kunskapsstyrningsrådet med en huvudman som ska inrättas kan vara intressant men sett till de deltagande myndigheter finns det en risk att det får allt för stort vårdfokus och socialtjänstfrågorna som de också ska få ansvar för kommer i skymundan. Framförallt det viktigt att personer med egna erfarenheter blir representerade i rådet via funktionshinderrörelse.

Hälsa och sjukvård
Anslaget för funktionshinderpolitiken:
2015: 236 miljoner kronor
2016: 236 miljoner kronor
2017: 237 miljoner kronor

Området innefattar budgeten för Myndigheten för delaktighet och bidrag till funktionshinderorganisationer. Det ska poängteras att huvuddelen av insatserna för funktionshinder frågor finansieras inom andra utgiftsområden.

Anslaget för handikappersättning kommer höjas något. Ytterligare 64 mkr kommer skjutas till för år 2014. Utvecklingen av anslaget nedan.
2015: 1,351 miljarder
2016: 1,375 miljarder
2017: 1,419 miljarder
2018: 1,471 miljarder

Bilstöd
En större förändring är minskandet av det statliga bilstödet med 100 miljoner/år. Det är upprörande att nedskärningar görs på ett område som påverkar så många andra områden. Ju fler personer med nedsatt rörelseförmåga som har tillgång till bil, desto färre behöver använda färdtjänst.Färdtjänst är bra, men tillgången till egen bil är dokumenterat så mycket bättre för det stora flertalet. Ett bra bilstöd bidrar  till att människor kan vara mer delaktiga i samhälle – arbeta, fungera som föräldrar, ta sig till butiker, kulturevenemmang – helt enkelt leva som andra . Sammanfattningsvis konstaterar DHR att de kostnader som sparas genom att dra ner på bilstödet slutligen kommer behöva läggas på andra insatser.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
I budgetområdet om hälsa och sjukvård framgår det att regeringen ”ser arbetet med funktionshinderpolitiken i Sverige som en del av arbetet med att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Man planerar därför ett särskilt informationsprojekt om konventionen, som ska kombineras med kunskapsspridning av lagändringarna gällande bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

SHT rapporterar
Läs SHTs sammanfattning på deras webbplats.

Texten uppdateras löpande.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev