DHR kräver svar av Ulf Adelsohn

SJ AB
Att: Styrelseordförande Ulf Adelsohn,
Verkställande direktör Jan Forsberg

Hej,
Med anledning av den nyligen inträffade händelsen rörande resande med rullstol vill vi påtala följande
Vi finner det högst anmärkningsvärt att bemanningen av ombordpersonal tillåts påverka möjligheten att resa. Om det i SJs riktlinjer anges att endast ombordpersonal med kompetens att manövrera liftarna får använda dessa, måste de avgångar där rullstolsplats/vagn med lift finns naturligtvis bemannas på adekvat sätt. Att bemanningsproblem leder till sådana här konsekvenser för enskilda resenärer är inte på något sätt acceptabelt. Vi anser att all personal ombord på tågen borde besitta denna kunskap.
Vidare anser vi att det är mycket oroväckande att man inom den egna organisationen inte har kompetens och korrekt information om de rutiner och rättigheter som gäller för resenärer med nedsatt rörelseförmåga eller annan funktionsnedsättning. Att inte kunna skilja på den funktion som bokad ledsagning har respektive ombordpersonalens roll att manövrera liftarna, talar tyvärr sitt tydliga språk om hur svagt förankrade tillgänglighetsfrågorna är inom SJ. 
Kännedom om tillgänglighet och användbarhet ska genomsyra alla led inom SJ. SJ har ett ansvar inte enbart mot enskilda resenärer utan även mot allmänheten, att förmedla korrekt information om vad som gäller för resenärer som exempelvis använder rullstol.

Vi förväntar oss att SJ snarast tar ett krafttag i denna fråga och förutsätter att vi delges hur ni avser att hantera den.
 
Maria Johansson                Karolina Celinska
förbundsordförande              ombudsman

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev