DHR: Att bilstödet inte räcker året ut hotar vår möjlighet till delaktighet

Ännu ett år får vi signaler från Försäkringskassan att de avsatta medlen för bilstödet inte kommer räcka året ut. Vi har varit i den här situationen så många gånger tidigare. Vissa år har medel skjutits till, andra år har beviljade bidrag inte utbetalats förrän påföljande år.

– Detta är fullständigt oacceptabelt, säger Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande. Bilstödet är väl använda pengar, inte bara ur ett användarperspektiv, utan även samhällsekonomiskt. Det måste väl vara bättre om vi som kan köra egen bil kan hantera vårt resande på egen hand än att fler hänvisas till färdtjänst? Dessutom är den frihet och självständighet som egen bil ger oss, som har nedsatt rörelseförmåga, obeskrivbar!

DHR har tillsammans med flera andra funktionshinderorganisationer många gånger kritiserat det faktum att bilstödets resurser varit alltför knappa. Bilen som hjälpmedel får inte underskattas. Numera kan många personer med omfattande funktionsnedsättning köra bil helt på egen hand med hjälp av avancerad teknik. Alternativet för de flesta av oss är annars specialfordon inom färdtjänsten med de kostnader och begränsningar det medför. Att kunna transportera sig självständigt är verkligen att kunna leva som andra, på jämlika villkor.

DHR anser att ett väl tilltaget och fungerande bilstöd är en viktig del av funktionshinderpolitikens syfte. Inte minst för att uppfylla bland andra artikel 20 om Personlig rörlighet i FNs CRPD som Sverige förbundit sig att följa.
– Att pengarna tar slut nästan ett halvår innan året är slut är för ynkligt och resultatet blir att vi som grupp begränsas i vår rörelsefrihet och möjlighet till delaktighet, hävdar Rasmus Isaksson med eftertryck.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev