DHR om EUs tillgänglighetsdirektiv: Långt ifrån heltäckande

Den 2 december presenterade EU-kommissionen sitt förslag till tillgänglighetsdirektiv som sedan ska förhandlas i Europaparlamentet och ministerrådet. DHR noterar bland annat att det saknas förslag för byggd miljö och utbildning. 

DHRs första synpunkter sammanfattas nedan. Detta är en snabbanalys, och vår åsikt kan förändras över tid när förslagen blir förtydligade.

Direktivet kommer också med stor sannolikhet förändras när det förhandlas inför beslutet vilket också kan förändra DHRs åsikter.

Positivt med förslaget till direktiv

  • Förslaget är en direkt konsekvens av FN-konventionen och övervakningskommitténs kritik mot EU om att de inte uppfyller artikel 9 som föreskriver att samhället ska vara tillgängligt och användbart. Förslaget visar på styrkan som finns i konventionen och är uppmuntrande i det fortsatta arbetet.
  • Kommissionen förutsätter att direktivet ska göra så att medlemsstaterna ökar sina ambitioner när det gäller tillgänglighet och användbarhet, även på områden utöver vad som omfattas av förslaget. Det stärker DHR åsikt att regeringen snarast ska agerar utifrån deras löfte och presentera ett förslag där diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet skärps och undantagen tas bort.
  • Transporter som flyg, tåg, bussar, färjor omfattas av förslaget till direktiv. Kommissionen rekommenderar också medlemsstaterna infatta hela resan när direktivet ska implementeras, så som stationer och terminaler ska vara tillgängliga och användbara.

Negativt med förslaget till direktiv

  • Ett MR-perspektiv saknas genomgående, förslaget utgår istället från att få en fungerande inre marknad. Att ha ett MR-perspektiv på direktivet borde vara en självklarhet.
  • Med undantag av transportområdet saknas det förslag när det gäller den byggda miljön och varor/tjänster som butiker, restauranger, kulturlokaler m.m.
  • Utbildning tas överhuvudtaget inte upp, vilket är anmärkningsvärt då tillgången till utbildning är avgörande för kunna delta fullt ut i samhället och vikten av utbildning betonas alltid i debatten.
  • Företag med färre än 10 anställda eller med omsättning på högst 2 miljoner euro (ca 20 miljoner kronor) undantas vilket riskerar göra hela direktivet verkningslöst i stora delar. Liknande undantag finns redan i den svenska diskrimineringslagen vilket begränsar tillfällen då lagen är tillämplig.
  • Tiden för implementering är extremt lång från att beslut tas i ministerrådet och Europaparlamentet. Medlemsländerna har två år på sig att anpassa den nationella lagstiftningen och 6 år att ta fram mått och krav rörande tillgänglighet och användbarhet. Den tiden skulle kunna kortas avsevärt.
  • DHR kommer följa det fortsätta arbetet med förslaget till tillgänglighetsdirektiv noga. Vi kommer skicka in synpunkter till kommissionen under samrådsperioden och ha en dialog med de svenska europaparlamentsledamöterna för att påverka utformningen av direktivet.
Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev