DHR reagerar starkt på debattartikel från Försäkringskassan

Idag, tisdag den 6 september skriver Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan tillsammans med Adriana Lender, tf försäkringsdirektör, avdelningen Funktionsnedsättning en debattartikel på DN Debatt om statens ökade kostnader för Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). De skriver att ”den som får ett negativt besked om ersättning kan uppleva sin situation som krisartad. Men Försäkringskassan följer det regelverk som beslutats av riksdagen.”

Artikeln avslutas med att Försäkringskassans ambition är att utveckla dialogen med assistansanvändarna och deras företrädare och för att kunna förklara sina ställningstaganden bättre. Samt att de också gör ”stora ansträngningar för att bekämpa brottslighet och försök till överutnyttjande.”

Den senaste tioårsperioden har statens kostnader för den personliga assistansen ökat med cirka 12 procent, och befolkningsökningen är under samma tid cirka 11 procent. Med det sättet att se på ökningen blir den inte så alarmerande. och med tanke på att vi idag lever betydligt längre än tidigare, är inte heller det att timmarna ”per brukare blir fler” så märklig. Det är framförallt i gruppen av personer som är 65 år eller äldre som timmarna har ökat under den aktuella tidsperioden. Det görs inga nya beslut om assistansersättning efter att en person har fyllt 65 år, ökningen handlar istället om tillskott av en ny årskull varje år. Antal personer som i dag får assistansersättning beviljad har visserligen minskat. Men en striktare praxis har fått till följd att de personer som är assistansberättigade har mycket stora behov, och därför kan man se att timmar per person har ökat. De som ännu inte fyllt 65 år tar alltså i genomsnitt med sig fler timmar än föregående årskullar.

Personkrets 3 är den största av de personkretsar som ingår i LSS. Det är den enda personkrets där tillhörighet inte bygger på diagnos. Istället vänder den sig till personer som har svårigheter med den dagliga livsföringen till följd av varaktig och omfattande funktionsnedsättning.

Det är främst personer som tillhör personkrets 3 som påverkas av beslut om assistansersättning, enligt inspektionen för socialförsäkringens (ISF) rapport 2014:19. Det är också personer som tillhör personkrets 3 som får rätten till assistansersättning indragen.

Samtidigt har andelen nybeviljade ansökningar inom personkrets 3 minskat. Under tiden 2002-2013 har andelen assistanstimmar inom personkrets 3 minskat från 59 procent år 2002 till 51 procent 2013, det vill säga cirka 8 procent. En tydlig utveckling är att sedan år 2008 har de flesta indragningar av assistansersättning skett inom personkrets 3.

– Begler och Lender ser kostnadsökningarna för assistansersättningen ur ett makroperspektiv, och bortser helt från individers situation och möjlighet till delaktighet, säger DHR:s ordförande Rasmus Isaksson.

Utöver att redogöra för siffror, vill Begler och Lender göra gällande att det är ett stort problem att assistansanvändare vänder sig till assistansbolag för att få juridisk hjälp inför sin ansökan om assistanstimmar. Debattörerna säger att det ”är vanligt att en person som tänker ansöka om assistansersättning först vänder sig till ett bolag för intern utredning och rådgivning där och därefter ansöker om förmånen hos Försäkringskassan. Bolagen agerar dessutom många gånger ombud för sina kunder och skaffar sig därmed en stark sits innan Försäkringskassan ens har tagit emot någon ansökan.”

Att använda sig av ett assistansbolags jurister i samband med en ansökan om assistanstimmar är oftast nödvändigt för en person som är i behov av assistans för att inte redan från början hamna i underläge hos en handläggare på Försäkringskassan. Att de därför skulle söka mer timmar än de annars hade gjort, är ett egendomligt resonerande som i grunden förutsätter att det finns en önskan om mer än man egentligen har rätt till. Så är det sällan – de som behöver assistans söker detta utifrån en önskan om att leva på lika villkor som andra. Så som lagen är tänkt.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev