DHRs förbundsstyrelse: Synliggör våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning

Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

DHR kräver att stat, myndigheter, kommuner, med flera, tar ett större ansvar i frågan. Konkret behövs bland annat bättre fysisk tillgänglighet till skyddade boenden, en större kunskap om kvinnors, med nedsatt rörelseförmåga, utsatthet för våld och kränkningar och möjligheter att söka hjälp.

Stöd för detta finns också i den av svenska regeringen ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 16 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att ”Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga lagstiftnings- administrativa, sociala utbildnings- och andra åtgärder för att skydda personer med funktionsnedsättning, såväl inom som utom hemmet, mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp, däribland hänsyn till om det är könsrelaterat.”

I vilken mån Sverige har lyckats att leva upp till konventionens intentioner återges bland annat i Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderpolitiken. I den senaste rapporten från 2014 framkommer att kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 16-29 år utsätts för våld eller hot om våld i större utsträckning än kvinnor utan funktionsnedsättning och endast 37 procent av de tillfrågade skyddade boendena svarade att de kunde ta emot personer i behov av rullstol.

DHR lyfter den försvårande omständigheten som utgörs av att personer med nedsatt rörelseförmåga ibland befinner sig i beroendesituationer till sin omgivning. Detta utgör en ökad risk för personer med nedsatt rörelseförmåga att utsättas för hot eller hot om våld samt kan försvåra möjligheten att anmäla eller söka hjälp.

DHR antog detta uttalande vid förbundsstyrelsens sammanträde den 22 november 2015 i syfte att ge fokus på frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning med anledning av denna FN-dag.

DHRs förbundsstyrelse

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev