DHRs krav på LSS-utredningen

DHR har skickat in synpunkter till socialminister Åsa Regnér kring några av de frågor som vi menar att den kommande LSS-utredningen bör se över.

Först måste vi igen, vi vet inte längre för vilken gång i ordningen, understryka det obeskrivligt stora värdet som LSS haft och har för våra medlemmar. DHRs medlemskader är företrädesvis personer med nedsatt rörelseförmåga och det är inom det området vi besitter vår kompetens utifrån de signaler och berättelser vi får från våra medlemmar. I synnerhet tillgången till personlig assistans har betytt att många av oss som före LSSs införande var helt låsta inom institutionella serviceformer numera kan leva i mångt och mycket som andra. Värdet av det kan, och får, inte underskattas.

• Utredningen bör se över hur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (nedan CRPD) artiklar används som riktlinjer i domslut i relation till LSS och analysera effekterna av detta.

• Utredningen bör se över rättsväsendets kompetens om CRPD i förhållande till LSS och föreslå åtgärder i relation till detta. Detta eftersom vi menar att domar inte sällan strider mot konventionens åtaganden.

• Utredningen bör se över åtgärder som stärker den enskilde i att säkerställa att den får sitt assistansbehov tillgodosett då det framkommer allt tydligare att det inte är enskilda assistentberättigade som ägnar sig åt ”fusk och oegentligheter”.

• Utredningen bör se över hur det går att förenkla så att så många assistansberättigade som möjligt kan ta eget ansvar för utförandet genom kooperativ eller i egen regi.

• Utredningen bör se över Allmänna Ombudets uppdrag och befogenheter i relation till LSS och konventionen.

• Utredningen bör ta fram metoder för att säkerställa att insatsen personlig assistans innefattar tillhandahållande utav tillräckliga och rättvisa ekonomiska medel för att garantera att personer kan leva självständigt, i enlighet med CRPD-kommitténs rekommendationer.

• Utredningen bör ta fram åtgärder för att bekämpa stereotypa uppfattningar, fördomar och skadliga sedvänjor om personer som har assistans.

• Utredningen bör ta fram åtgärder för att följa upp att personer som förlorar sin assistans eller får kraftigt reducerad assistans tillgodogörs alternativa insatser i enlighet med CRPD.

• Utredningen bör se över tillämpningen av insatsen ledsagning så som villkor, merkostnader för den enskilde samt olik och mycket spretig tolkning över landet.

>> Läs vår originalskrivelse till socialminister Åsa Regnér och ladda hem den som pdf.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev