Det handlar om jämlik hälsa

funktionshindrad_traningDHR har tagit del av Kommissionen för jämlik hälsas delbetänkande Det handlar om jämlik hälsa och vill härmed lämna våra synpunkter. Med vår mer än 90-åriga historia vet vi väldigt mycket om hur brister i samhället kan resultera på negativa sätt för individer och hälsan.

Att personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa är slående statistik och berättar hur det ser ut i Sverige – just nu! Det är ett av många bevis på att svensk funktionshinderpolitik inte fungerar. Frågan bör prioriteras högt i politiken.

Kommissionen har i sitt delbetänkande tittat på faktorer som hänger samman med den sämre hälsan för personer med funktionsnedsättning. Man nämner bland annat den höga arbetslösheten, lägre inkomster och ökad fetma som faktorer som resulterar i den sämre hälsan. DHR ser samma mönster som kommissionen men anser att det finns många andra punkter man också kan titta på och som inte nämns i delbetänkandet.

Att fetma är en del av den sämre hälsan är tämligen självklart men här skulle man kunna gå ännu djupare och fråga sig varför det finns mera fetma bland personer med funktionsnedsättning. Ökningen av fetma kan bero på att gymlokaler är otillgängliga och att redskapen inte är anpassade. De tillgängliga gymmen är de dyrare kedjorna som kanske ligger i grannkommunen och därmed ger högre transportkostnad då eventuell färdtjänstfärd går över en kommungräns. Delbetänkandet lyfter även ”mer stillasittande fritidsaktiviteter” utan att närmare problematisera kring orsakerna. Vi anser att mer stillasittande hobbys inte nödvändigtvis är ett aktivt val – det kan bero på att man inte får de fritidshjälpmedel man behöver för att komma ut i naturen och samhället.

I dag görs åtstramningar i personlig assistans vilket i högsta grad ger negativa konsekvenser för hälsan. Att inte ha möjlighet att leva ett självständigt liv ger naturligtvis ofantliga konsekvenser för hela livssituationen. Ett exempel är att duschning och av- och påklädning vid träningsaktivitet ifrågasätts som ett grundläggande behov. Detta är fullständigt befängt och resulterar i att man som person med nedsatt rörelseförmåga ibland inte kan träna, vilket har en direkt negativ inverkan på hälsan.
Att vi av flera olika anledningar inte har möjligheten att träna eller leva ett aktivt liv är ett bevis på att vi inte är fullt delaktiga i samhället.

Du hittar hela remissvaret här: DHRs yttrande till Det handlar om jämlik hälsa

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev