DHRs synpunkter angående remiss avseende betänkande Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85)

Under alla år har DHR lyft fram vikten av ett tillgängligt och användbart bostadsbestånd. Detta anser vi med utgångspunkt i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DHR stödjer förslaget om statligt stöd till installation av hissar men med vissa tillägg. 

Vi delar utredningens mening om att stödet ska vara villkorat med en tillgänglighetsinventering. Vi anser dock att man ska prioritera bostäder uppförda under miljonprogrammet i ett första skede och att  undantaget om att installera hiss i flerbostadshus med färre än tre våningar bör upphöra.

DHR anser att det behövs en ny bostadspolitik där man ser på universella lösningar från start. Samhällsekonomiskt skulle också ett övergripande regelverk för universellt utformade bostäder underlätta för alla som planerar, bygger och som ska använda sig av bostäderna.

Vill du se vår remissyttrande så kan du klicka på länken:
Bostäder att bo kvar i N2015-06917-PUB DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev