Förbundsstyrelsen: Föreningslivet har en viktig integrerande funktion i samhället

Fokus hamnar ofta på samhällsutmaningarna i dagens nyhetsrapportering om människor som flyr från krigsdrabbade områden. Efter att ha anlänt till Sverige läggs mycket ansvar på den enskilde individen att lösa sin egen situation genom att aktivt söka jobb och bostad.

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för nyanländas etablering. För personer i migrationsverkets anläggningsboenden som beviljats uppehållstillstånd efter den 31:e mars 2014 ska etableringsplan upprättas först när personen är mottagen i en kommun. Detta kan ta många år och extra länge för den som, till exempel på grund av begränsad rörelseförmåga, inte själv kan vara behjälplig i sökandet efter en egen bostad i kommun. I denna situation saknar DHR ett uttalat stöd för den enskilde, en informationsskyldighet om vilka rättigheter och möjligheter du har och en tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter.

I Sverige har vi samtidigt fått ett debattklimat som ofta ställer grupper mot varandra. Regeringens tillvägagångssätt att försöka lösa den akuta situationen följer, i vissa beslut, i samma anda – till exempel genom att föreslå slopade hisskrav i anläggningsboenden eller att göra mer eller mindre diffusa yttranden om besparingar inom den redan hårt ansatta personliga assistansen. DHR vill att fokus ska ligga på problemlösning istället för problembeskrivning.

Som exempel vill vi lyfta fram Sveriges stolta föreningsliv som på ideell grund har stor erfarenhet av att dagligen bedriva integreringsfrämjande verksamhet. Assyriska riksförbundet har tillsammans med DHR och Neuroförbundet med medel från Allmänna Arvsfonden beviljats ett tvåårigt projekt för att bryta tabun om funktionsnedsättning och ge empowerment till nyanlända personer med funktionsnedsättning genom att ge kunskap om rättigheter och genom socialt stärkande insatser.

Ett annat initiativ är att DHR har bjudit in Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för samtal om bland annat hur vi som ideell organisation kan bidra till en positiv samhällsutveckling i den situation som nu råder och för att tydliggöra vårt egenintresse i att mångfalden ses som en självklar del av det svenska samhället och i systemet för flyktingmottagandet.

DHR anser:                                                

  • att systemet för flyktingmottagande bör ses över så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan integreras på lika villkor som andra individer.
  • att regeringen i samtal om konflikter och katastrofsituationer runt om i världen bör lyfta frågan om hur humanitära insatser och evakueringsåtgärder också ska garanteras personer med funktionsnedsättning.
  • att regeringen ska beakta situationen för de personer som inte kan fly undan krig och förföljelse, i samband med regeringens påtryckningar om införandet av lagliga vägar in i Europa.
  • att föreningslivet visar handlingskraft och står upp för integration och mångfald i ord såväl som i handling.
  • DHR vill att de föreningar som verkligen tar ett integrationsansvar också får kraftiga resursförstärkningar.

         DHRs förbundsstyrelse vid förbundsstyrelsens sammanträde 26-27 februari 2016

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev