Förbundsstyrelsen: Universell utformning måste vara styrande

Regionutredningens indelningskommitté har presenterat sitt förslag på hur en framtida regionindelning kan se ut i Sverige. Syftet är att minska antalet administrativa gränser och att skapa större förutsättningar för att möta nutidens utmaningar.

DHRs förbundsstyrelse ser potentiella för- och nackdelar med en bredare regionindelning. En bredare regionindelning skulle kunna innebära en mer samstämmig tillämpning av regler om hjälpmedel. Idag skiljer sig både kostnader och regelverk beroende på var i landet du bor. DHR anser att ingen ska nekas hjälpmedel av ekonomiska skäl. Hjälpmedel är samhällets ansvar. Därför behövs nationella riktlinjer som säkerställer lika tillämpning av regelverk och praxis över hela landet. Regelverk som inte innehåller krav på personligt ägda hjälpmedel i någon form.

Det finns också risker med en breddad regionindelning, i form av längre köer till utprovning av hjälpmedel och längre avstånd att resa till hjälpmedelscentralerna.

För färdtjänsten kan en breddad regionindelning innebära nya utmaningar vad gäller exempelvis huvudmannaskap, kvalité och regelverk utformade efter ett större upptagningsområde. Färdtjänsten är en särlösning för en kollektivtrafik som trots mångårig lagstiftning på området inte möter kraven om tillgänglighet och användbarhet för alla. En breddad regionindelning medför ansvar om att rörligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga inte försämras.

DHR anser att det bästa och mest hållbara är att det med en breddad regionindelning också följer med en grundlig satsning på universell utformning av samhällets alla funktioner.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev