Föreslagen regeländring hotar tillgänglighet och användbarhet

Saxat ut vårt yttrande: 

Vi finner det högst anmärkningsvärt att den regeländring som föreslås ska gälla alla tekniska egenskapskrav, då utredningen tydligt påvisat att så kallade ”särkrav ”gällande tillgänglighet och användbarhet är relativt ovanliga. DHR motsätter sig starkt ett resonemang om att göra regeländringar som utredningen på förhand konstaterar kommer minska tillgängligheten och användbarheten, samtidigt som regelverket på sikt medför en ökning av antalet bostadsanpassningsärenden.

Bostadsanpassningsbidraget har inte som syfte att öka bostadsbeståndets generella tillgänglighet utan är en individuell rättighetslag med syfte att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i egen bostad. Lösningarna ska vara anpassade till den boendes individuella behov. Ett lagförslag som så tydligt uppmuntrar till bristande tillgänglighet och användbarhet anser DHR stå i strid med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 3 och 9. Det är helt oacceptabelt.

Läs hela remissyttrandet här (öppnas som PDF).
Läs promemorian på regeringens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev