I remissvar: Gör det lättare vara politiker

Person stoppar ner valsedel i rösturna

Inför rätt till stöd och särskild service för förtroendeuppdrag direkt, skriver DHR i ett remissvar till demokratiutredningen.

Demokratiutredningen har lagt flera förslag som ska förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att ha politiska uppdrag. Ett av dem handlar om rätt till stöd och särskild service i samband med politiska förtroendeuppdrag.

Genomför det omgående, skriver DHR i remissvaret, men tillägger att det måste finnas lösningar också för politiker som har hemtjänst och färdtjänst men inte personlig assistans:
”Bägge dessa individuella stödformer har en styvmoderlig utformning med moraliserande utgångspunkter i hur vi personer med nedsatt rörelseförmåga ska leva våra liv. Kraftiga begränsningar gällande när, var och hur dessa insatser kan tillhandahållas, påverkar på ett orimligt sätt hur aktiv en person kan vara. Dessutom är skillnaderna enorma över hela landet då de regleras på kommunal nivå.”

Flera av förslagen i utredningen talar om anpassade förtroendeuppdrag och flexibla lösningar. Det är viktigt för att öka delaktigheten, anser DHR och fortsätter:
”De olika politiska nämnderna har även tydliga riktlinjer i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 29 om deltagande i det politiska och offentliga livet och ska ha strukturer för att applicera den.”

Utredningen rekommenderar att det bör finnas funktionshindersråd i alla kommuner och landsting. Det räcker inte, anser DHR. Det ska vara ett krav. Funktionshindersråd ska finnas i alla kommuner och landsting. Reglerna för funktionshinderråden bör dessutom vara lika över hela landet och råden ska ha reellt inflytande i kommunen eller landstinget.
”I många kommuner och landsting är de bara ett skenheligt alibi för att konstatera att dialog genomförts. Till sist är det mycket viktigt med politikers närvaro i råden. Allt för ofta delegeras närvaro till politiska tjänstemän och att de faktiska beslutsfattarna inte ens möterråden. DHR menar att ovanstående punkter tydligt måste framgå i ett reglemente.”

Fortfarande brister tillgängligheten i politiska möteslokaler. Det är ett påtagligt hinder för demokratisk delaktighet och djupt beklämmande, anser DHR:
”Att det år 2016 inte är åtgärdat är ur ett demokratiskt hänseende rent förkastligt. Regler om tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö har varit gällande sedan 70-talet. Det finns på detta område inte några ursäkter. Att kommuner och landsting tillhandahåller tillgängliga lokaler för politiska möten, särskilt partigruppsmöten och nämndsammanträden ska inte vara en rekommendation utan ett absolut krav.”

Remissvaret i sin helhet:

Remissvar avseende betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev