Ja till enklare att anmäla och diskrimineringsnämnd

Förbundet skickade i veckan in ett svar på Kulturdepartementets remiss ”Bättre skydd mot diskriminering”. Som övergripande synpunkt tycker vi det är bra att regeringen lyfter frågan, för hela samhället vinner på att diskriminering stoppas i så stor utsträckning som möjligt.

Diskrimineringsombudsmannen (DO), dit en anmälan ska skickas, utreder idag enbart ett mindre antal av de anmälningar som kommer in. Vilket inte alltid är så tydligt för den som väljer att anmäla diskriminering. I de fall som DO väljer att inte gå vidare med ett ärende så är det viktigt att förmedla anledningen till anmälaren. Annars kan anmälaren uppfatta det som att DO har tagit ställning till själva diskrimineringsfrågan. Bristen på information är säkert en av anledningarna till att antalet anmälningar har minskat senaste året. Sammanfattningsvis måste bli lättare att anmäla diskriminering och den som anmäler ska få bättre information under hela processen.

I remissen föreslås det också att en diskrimineringsnämnd inrättas som prövar anmälningar. Det för att göra arbetet mer effektivt och för den som anmäler diskriminering ska kunna få en prövning utan ekonomisk risk. DHR tycker att den utökade möjlighet till rättslig prövning är i sig bra då det finns stora vinster i att personer som upplever diskriminering får sin sak prövad.

Det är dock bekymmersamt att diskrimineringsnämndens beslut inte ska vara bindande. Detta innebär att den som anmäler ändå kan behöva gå till domstol om den som diskriminerar inte följer nämndens beslut med en ekonomisk risk som följd.

– Att vi nu har ett tillägg i diskrimineringslagen som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering är bra. DHR har dock hela tiden ansett att lagen, som den ser ut nu, behöver stärkas och testas. Det diskrimineringsärende som DHR själv driver visar att vägen kan vara lång och svår för den som är helt ensam. Därför är det bra att regeringen förslår enklare processer och bättre stöd för den enskilde säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Övriga frågor förbundet lyfter i remissen:

* Antidiskrimineringsbyråerna har en viktig roll att motarbeta diskriminering.
* Bra att antidiskrimineringsbyråerna får mer resurser att driva fall
* Ideella föreningar borde få ekonomiskt stöd att driva diskrimineringsfall som DHR fall mot Region Gävleborg och otillgängliga bussar.

Läsa hela vårt remissvar här 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev