Val 2018: Kristdemokraterna svarar på frågorna om funktionshinderpolitiken

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Frågorna rörde vår prioriterade områden som, arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.

Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Kristdemokraterna 

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Kristdemokraterna vill bygga ut Samhall och finansierar extra platser 2018-2020. Utöver denna satsninglägger Kristdemokraterna 200 miljoner kronor om året 2018-2019 och 250 miljoner kr 2020 på bland annat handledarstöd hos Arbetsintegrerandesociala företag (ASF). Idén med ASF är att ge en långsiktig plats för personer som oftast inte haft ett arbete under mycket lång tid.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Vår bedömning är att regeringens halvering av grundbidraget har stora negativa konsekvenser för den
enskilde. Signalerna från aktörer med kännedom om tillämpningen antyder också att det upplevs som att handläggningstiderna kraftigt ha förlängts och omfattningen av varje utredning uppges vara större för såväl myndigheterna som den sökande samt för de som ska utföra bilanpassningen. Dels påpekas att det förefaller som att de sökande i hög grad nekas anpassning av vad de anser vara lämplig fordonstyp och hänvisas till att köpa mycket stora och dyra fordon.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

Vi kristdemokrater har under lång tid satt press på regeringen för att ändra lagen och återupprätta den
fullständiga intentionen med LSS. När rättspraxis ändras i en riktning som går emot intentionen i lagstiftställer frågor om funktionshinderpolitiken och drabbar människor negativt måste lagen förändras för att säkra varje enskild persons rätt till stöd. Regeringen har efter påtryckningar nu tagit bort sparkravet i LSS-utredningen och det är bra. Men regeringens nya direktiv till samma utredning utgår ifrån att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Det kan vi Kristdemokrater inte acceptera.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

I bostadspolitiska beslut måste särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Kristdemokraternas bostadspolitik syftar till ett samhälle som håller ihop, att trygga bostadsförsörjningen för alla, i olika åldrar och med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Personer med funktionsnedsättningar kan ha olika behov som till och med står i konflikt med varandra, utifrån varierande diagnoser. För att bättre tillmötesgå individuella behov kan en fond skapas för att finansiera tillgänglighetsanpassning av boende.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Kristdemokraterna har bidragit till att stärka möjligheterna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att prova förvärvsarbete, studier eller ideellt arbete. Detta har varit mycket viktiga förändringar men det är ändå så att många av de personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättningen har en ekonomisk utsatthet som är mycket svår att påverka.

Läs Kristdemokraternas fullständiga svar.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev