Val 2018: Liberalerna om personlig assistans, bilstöd, bostäder och arbete

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Dagens parti är Liberalerna och frågorna rör vår prioriterade områden som arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.

Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Liberalerna

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

En specifik funktionsnedsättning kan vara ett hinder vid utförande av en viss arbetsuppgift, men behöver inte alls vara det vid utförande av andra. En funktionsnedsättning kan i en viss arbetsmiljö leda till ett funktionshinder, men behöver inte göra det i andra. I många fall kan en funktionsned¬sättning fullt ut kompenseras genom träning, hjälpmedel eller anpassningsåtgärder, vilket innebär att funktionsnedsättningen i den givna arbetssituationen inte påverkar arbetsförmågan.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Bilstödet fungerar dåligt idag. De förändringar som genomförts har vi kritiserat. Det krävs ett omtag så
att vi får ett rättssäkert och förutsägbart system som inte missgynnar medborgare med små inkomster.
Det brådskar att komma tillrätta med problmen så att kompetensen hos de som arbetar med anpassningar av bilar inte hinner försvinna

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

– De drygt 1500 personer som mist sin assistans ska få sin sak prövad igen enligt den praxis som gällde
2014.
– Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva liv som andra. Det innebär olika
saker för olika människor och insatser kan därför inte standardiseras.
– Avskaffa de schablonmässiga tvåårsomprövningarna i den statliga assistansen.
– Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Det är viktigt att bostäder byggs så att de följer gällande krav på tillgänglighet. Kunskapen om
detta måste förbättras både hos byggherrar och kommuner. Vi vill också att informationen om
bostadstillägg förbättras och vi vill också förenkla och förbättra förutsättningarna för att få bostadstillägg.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Ja, men det finns många vägar för att uppnå det målet. Vi vill särskilt lyfta fram vårt förslag att sjukförsäkringen måste bli mer flexibel. Möjligheterna att kombinera sjuk- och aktivitetsersättning med arbete ska öka. Ersättningsgraden bör i princip kunna variera steglöst.

Läs Liberalernas fullständiga svar.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev