Lagrådet ifrågasätter regeringens tolkning av FN-konventionen i nytt lagförslag

Detta skulle gälla om ändringen innebär att en bostad på högst 35 kvadratmeter inreds på en vind. Regeringen anser att detta begränsade område för avsteg inte står i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lagrådet, som är en svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen, ifrågasätter hur regeringen har kommit fram till att bestämmelsen inte strider mot konventionen. Detta preciseras inte närmare i själva remissen. 

I Artikel 1 står det bland annat att konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter. I Artikel 9 Tillgänglighet preciseras för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta inom alla livets områden så skall konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder.

Dessa åtgärder skall innefatta identifiering och undanröjande av hinder, vilket bland annat skall gälla byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser.

Regeringen har indikerat att det kommer en proposition inom två veckor, trots Lagrådets yttrande.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev