LSS – en frihetsreform för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet

lss

Förbundsstyrelsens ställningstagande rörande insatsen personlig assistans med stöd av Lag om Stöd och Service (LSS).
DHRs förbundsstyrelse vill lyfta fram LSS som den frihetsreform den var avsedd att fungera som. För oss personer med nedsatt rörelseförmåga är personlig assistans en förutsättning för delaktighet och jämlikhet i positiv kontrast till det institutions- och välgörenhetssamhälle som vi inte vill ha tillbaka.

Genom personlig assistans kan vi leva som andra. Vi kan till exempel utbilda oss, få och behålla ett arbete, vi kan bilda familj och våga skaffa barn, ha en aktiv fritid, vi kan om vi vill engagera oss i föreningsliv och partipolitiskt arbete. Kort sagt leva ett liv på lika villkor som andra. Konkret innebär detta:

Rätten att leva i jämställda relationer

Det ska ges förutsättningar för att leva i jämställda relationer även för den som är assistansberättigad. Det får inte bli så att någon inte vågar gå in i ett samboende eller äktenskap som äventyrar individens självständighet genom att assistanstiden minskar med hänvisning till make-/makaansvaret.

Sexualitet som ett grundläggande behov

Vår sexualitet tenderar vara en icke-fråga som inte berörs i några sammanhang.  Sexualitet är en realitet, ett behov även hos personer med nedsatt rörelseförmåga och en del av att vara människa.  Sexualiteten spelar en viktig roll för individens självkänsla och syn på sin egen livskvalitet.  Därför menar DHR att det är motiverat att sexualitet bör ingå inom beräkningen av grundläggande behov vid bedömningen av personlig assistans.

Rätten till personlig assistans efter 65 år

En individuell behovsbedömning ska vara möjlig även efter 65 år om livssituationen förändras på något sätt som motiverar det.

Rätten att bestämma över sin egen assistans

Assistansberättigade ska uppmuntras att ta eget arbetsgivaransvar för sin assistanssituation i linje med reformens ursprungstankar. Idag är detta för krångligt och måste därför bli enklare.

Rätten till god hälsa

Friskvård är ett viktigt inslag i människors liv. Personer med funktionsnedsättning har 10 gånger sämre hälsa än andra. Vi behöver ha förutsättningar att så långt det bara går hålla kroppen i trim. Detta gäller även på- och avklädning samt att duscha i samband med träning. Därför måste friskvård vara ett självklart inslag i insatsen personlig assistans.

 

DHR har inga ekonomiska intressen i assistansverksamheter. Vi bedriver ingen assistansverksamhet och vår uppfattning är att vi inte heller ska ta emot ekonomiskt stöd från assistansverksamheter på någon nivå i vårt förbund. Vi menar att assistansersättningen primärt ska gå till att bedriva personlig assistans av god kvalitet för den som är assistansberättigad.

Detta ställningstagande  antogs vid DHRs förbundsstyrelses sammanträde den 14-15 September 2016

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev