Val 2018: Miljöpartiet svarar på DHRs frågor

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Dagens parti är Liberalerna och frågorna rör vår prioriterade områden som arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.

Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Miljöpartiet

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Miljöpartiet har länge drivit att införa flexjobb enligt dansk modell, där en person med funktionsnedsättning ska kunna arbeta 100 % av sin kapacitet, och där staten kompletterar lönen så att den motsvarar en heltidslön. Utredningen lämnade nyligen sin slutrapport. Under kommande mandatperiod vill vi jobba vidare med utredningens förslag för att få till bättre insatser, så att fler personer får möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Vi tycker inte att bilstödet fungerar tillfredsställande. Det har visat sig att de nya reglerna för bilstödet som träde ikraft i januari 2017 har fått effekten att det för många har blivit dyrare att skaffa bil. Så var det nya stödet naturligtvis inte tänkt, syftet var att det skulle bli bättre för dem med mest omfattande anpassningsbehov och för de med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil. Därför ser regeringen nu över hur lagstiftningen om bilstöd fungerar och hur stödet kan förbättras.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

De senaste årens domar i högsta förvaltningsdomstolen har lett till en praxis som fått stora konsekvenser för brukare som fått starkt minskad eller helt indragen rätt till assistans, på ett sätt som inte varit tanken med denna lagstiftning från början. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen innan den otillräckliga lagtexten prövades av domstolarna.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Vad gäller övriga boställer frågor om funktionshinderpolitik till bostadsmarknaden har riksdagen nyligen stiftat en ny lag om bostadsanpassningsbidrag, vilket bland annat leder till att det är personen med funktionsnedsättning som ska kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag, oavsett om det är denne som äger bostaden eller innehar den med nyttjanderätt.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Vi vet att ekonomin för många personer med funktionsnedsättning är mycket dålig. Detta är något vi behöver förbättra. För de personer som helt eller till stor del saknar arbetsförmåga gäller att säkra att man får ett ekonomiskt stöd som man kan leva på. Vi har i regering vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra för de som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Vi har höjt garantiersättningen och sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi har höjt bostadstillägget.

Läs Miljöpartets fullständiga svar på frågorna

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev