Nytt betänkande står på DHRs sida

DHR har både hävdat och drivit frågan att diskrimineringsgrunden funktionshinder ska omfattas i aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Detta föreslår nu också betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering, och arbetet ska bedrivas systematiskt av arbetsgivare.

Det systematiska arbetet med aktiva åtgärder föreslås vara

förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering samt på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

DHR anser att detta framförallt kommer leda till en attitydpåverkande effekt hos arbetsgivare.

Läs DHRs yttrande här (öppnas som PDF)

Läs mer på Riksdagens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev