Rapport från STORG

Den 11 april genomförde Arbetsgruppen för DHRs framtida organisationsstruktur, numera kallad STORG, sitt andra möte för 2012. Denna rapport är en sammanfattning av de tankar som hittills framkommit i arbetet. Förbundsstyrelsen har på sitt möte 17-18 april ställt sig bakom denna inriktning på det fortsatta arbetet.

Dags för förnyelse

Tydligt är att samhällsutvecklingen går mot individuella lösningar i allt högre grad. Människor vill i dag göra val som passar ens egen personlighet och intressen, jämfört med tidigare då människor i mycket högre grad tog ett ideologiskt ställningstagande. DHR som 2013 fyller 90 år befinner sig nu vid en tidpunkt då organisationen måste förnyas radikalt för att kunna svara på behoven hos personer med nedsatt rörelseförmåga i dagens och framtidens samhälle.

Medlemmen och medlemskapet
Hela förändringsarbetet måste genomsyras av att medlemmens engagemang får en tydligare fokus. Förutsättningen för att få statsbidrag är att medlemskapet är på nationell nivå. Det vill vi förtydliga genom att det framtida medlemskapet i DHR kommer att vara på nationell nivå vilket kan kombineras med ett eller flera medlemskap i DHR-föreningar utifrån medlemmens olika intressen.

STORG tänker sig en modell för medlemskapet enligt följande:

* Nya medlemmar kan efter årsskiftet 2013/2014 enbart bli nationella medlemmar med möjlighet att välja till ett eller flera föreningsmedlemskap.

* Befintliga medlemmar behåller sitt medlemskap i sin nuvarande avdelning/förening åtminstone till årsskiftet 2014/2015, först därefter kan endast nationellt medlemskap väljas.

* Dagens system att medlemmar som väljer att vara med i flera avdelningar/föreningar måste betala full förbundsavgift för varje avdelning/förening avskaffas.

* Medlemmarnas individuella engagemang ska uppmuntras.

Medlemsavgiften
En sänkning av medlemsavgiften är helt nödvändig för att DHR på sikt ska kunna attrahera såväl nya som gamla medlemmar. En väsentlig sänkning i nivå med vad andra rörelsehinderorganisationer tar ut är därför en viktig del av hela organisationsförnyelsen. STORG tänker sig en modell där förbundsstyrelsen beslutar om att rabattera medlemsavgiften för 2013 för att från 2014 kunna sänka den.

Föreningar
Istället för avdelningar och distrikt föreslås att DHRs organisation består av föreningar som har ett bestämt geografiskt verksamhetsområde, men som också kan ha en intressebaserad inriktning.

STORG tänker sig följande modell:

* Dagens avdelningar ska kunna fortsätta som föreningar med oförändrad verksamhet. Beslut om fortsatt verksamhet tas på avdelningarnas årsmöten under våren 2014.

* Nya föreningar ska kunna bildas om det finns 10 intresserade medlemmar. Utöver det ska en styrgrupp för föreningen bildas samt tas beslut om föreningens verksamhetsområde och eventuell intresseinriktning.

* Föreningarna kan delta till olika samråd som finns på lokal nivå.

* Föreningarna ska också fortsättningsvis ges möjligheten att ta in en lokal avgift.

* Distrikten kan komma att omvandlas och för att stödja föreningarna i deras arbete tänker vi oss en modell med regionala, mobila ombudsmän som är anställda av förbundskansliet. Dessa frågor måste dock utredas ytterligare.

* DHR ska arbeta för att få fler riksföreningar. Riksföreningarna ska vara en egen organisationsform inom förbundet. Också frågan om riksföreningar roll behöver man utreda ytterligare.

Förbundsdemokrati och förbundsmötet
Demokratin inom förbundet behöver utvecklas och STORG har funderat utifrån två olika alternativ. Det första är ett mer traditionellt förslag på hur val brukar gå till i folkrörelser och det andra innebär större inslag av direktdemokrati för medlemmarna. Det traditionella förslaget innebär att föreningarna väljer ombud till ett förbundsmöte som är vart tredje eller vart fjärde år. De som enbart är nationella medlemmar får egna mandat till förbundsmötet. Valet av ombud från de nationella medlemmarna skulle kunna ske via omröstningar på internet kompletterat med poströstning för den som begär det.

Förslaget med större inslag av direktdemokrati skulle innebära att samtliga ombud till förbundsmötet väljs av medlemmarna direkt via omröstningar på internet kompletterat med poströstning. Valkretsar skulle skapas för att säkerställa en geografisk spridning. Förbundsmötet skulle genomföras vartannat år för att snabbare kunna ta beslut och få en större delaktighet från medlemmarna i förbundets verksamhet. För att kompensera de ökande kostnaderna för fler förbundsmöten ska antalet valda ombud minskas.

Med tätare förbundsmöten kan även representantskapet, som idag som har ett otydligt mandat, avskaffas.

Nätverk
För organisationen får nätverk en viktigare och tydligare roll i den föreslagna organisationen. Nätverken kommer vara öppna för alla medlemmar att arbeta med en fråga under mer flexibla former än vad en förening erbjuder.

STORG tänker sig en modell där:

* Nätverk ska kunna bildas inom alla områden där ett behov finns. Ett par utvalda nätverk ska beslutas på förbundsmötet som en del av verksamhetsprogrammet

* Vissa nätverk ska även vara öppna för icke-medlemmar inom t.ex. MR-frågor.

Tidsplan
Hösten 2012 – förslaget ut på remiss

Våren 2013 – behandling av inkomna remissvar och utformning av slutgiltigt förslag

Juni 2013 – förbundsstyrelsen beslutar om ett fullständigt organisationsförslag inklusive förslag till nya stadgar inför förbundsmötet 2013

Oktober 2013 – förbundsmötet behandlar och beslutar om förslaget till ny organisation

Ladda ner hela rapporten som PDF här.
Tidigare rapporter finner du här.

Har du några frågor eller synpunkter på rapporten maila [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev