DHR i Remissvar – Universell utformning ska styra i arkitekturpolitiken

DHR träffade de ansvariga för utredningen och uppfattade som att det fanns ambitioner att skapa en helhetssyn runt begrepp och värderingar. Utifrån DHRs perspektiv och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vill vi framföra våra synpunkter på betänkandet.

Sverige har genom FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning åtagit sig att se till att samhället utformas universellt, därför är det anmärkningsvärt att man inte har gett förslag om universell utformning eftersom det skulle ha fångat upp mycket av direktiven när det gäller tillgänglighet, delaktighet, inkludering, dialog och sammanhållning.

Då alla ska kunna vara delaktiga i samhället så ska också politiken främja det genom att målen ska utgå från universell utformning, Universal design. Målformuleringarna i förslagen till nya nationella mål för arkitektur-, form och designpolitiken innehåller grundläggande värderingar om främjande men bör tydliggöras för en samlad riktning för politiken.

I betänkandet ges förslag till en ombildning av Arkdes till Myndigheten för Gestaltad livsmiljö och detta avslår vi med hänvisning till att politiken behöver bli mer universell. Vi föreslår istället att en kommitté eller delegation tillsätts med experter inom universell samhällsplanering.

Här kan du läsa remissvaret i sin helhet: Gestaltad livsmiljö Ku20l5 02481 KL DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev