SKL svarar på öppet brev

Brevet skickades med anledning av att det avslöjats i TV¤s program Kalla fakta avslöjats att hälften av Sveriges kommuner anlitar konsulter för att läsa biståndsbedömare och socialchefer hur man argumenterar mot och ger avslag på ansökningar om stödinsatser enligt LSS. Brevet kom från verkställande direktören Håkan Sörman. Här är brevet ordagrant.

Svar på öppet brev till SKL från Neuroförbundet, DHR, IfA, FöR, RTP och RBU

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har i ungefär 20 år varit ett viktigt stöd för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. SKL och våra medlemmar verkar för att LSS följs och tillämpas korrekt, både sett till lagens bokstav och intentioner.

För att handläggare och chefer i kommunerna ska ha god och tillräcklig kunskap om lagen händer det, liksom i en mängd andra sammanhang, att utomstående konsulter anlitas för olika utbildningsinsatser. Vilka konsulter som anlitas för detta avgörs inte av SKL, utan av kommunerna själva.

Kommunerna ska alltid följa LSS, liksom all annan lagstiftning, enligt de regler och den rättspraxis som finns. Utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för den personal som handlägger dessa viktiga frågor, och därmed fattar avgörande beslut som rör personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, har därför alltid till syfte att säkerställa att lagen tillämpas korrekt.

Sveriges Kommuner och Landsting

Håkan Sörman

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev