Sluta urholka tillgänglighetskraven i bostäderna

Vitt trevåningshus med en sedanbil framför

DHR är djupt kritisk till regeringens förslag till Återbostadisering

DHR har svarat på regeringens promemoria Återbostadisering. Syftet med promemorian är att befintliga fastigheter återigen ska kunna användas som bostäder. Det är positivt att flera bostäder skapas, men det måste bli ett slut på regeringens urholkning av tillgänglighetskraven.

Det finns en besvärande trend av undantagsförslag som avlöser varandra. Undantagsförslagen leder till brister i tillgänglighet och användbarhet och är stora avsteg från nuvarande byggregler. Detta trots att regeringen antagit en rad dokument som syftar till att främja ett tillgängligt och hållbart samhälle. Vi ser i förslaget att historien upprepar sig. Konstaterad bostadsbrist följt av panikåtgärder, som genererar bostad med sämre tillgänglighet och standard.

DHR har mycket motvilligt tvingats acceptera en rad regeländringar som urholkat tillgängligheten och användbarheten i bostadsbeståndet, då dessa har sagts ha en ”tillfällig” giltighetstid. Men aktuell remiss handlar inte om tillfälliga bostäder, den handlar om permanenta bygglov för bostäder. Därför avvisar DHR promemorian å det starkaste.

Våra synpunkter vilar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har en mycket tydlig skrivning om tillgänglighet och användbarhet som Sverige skrivit under:

”Konventionsstaterna får inte använda åtstramningsåtgärder som en förevändning för att undvika att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Åtagandet att tillämpa och genomföra tillgänglighet är ovillkorligt. Det innebär att verksamheter som är förpliktigade att tillhandahålla tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte får underlåta att göra det och rättfärdiga detta genom att hänvisa till bördan det innebär. ”

Läs DHRs hela remissvar på promemorian Återbostadisering N2016/06713/PBB

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev