Uttalande om tillgänglighet och användbarhet

DHRs förbundsmöte 18-20 oktober 2013

Det är dags att byta fokus. Diskriminering blir inte mindre diskriminerande för att hindren kostar att undanröja. Det är dags att tala om vad det kostar att utestänga, och vad som skulle hända om vi slutade göra det. Det är dags för ett politiskt ställningstagande om att samhällets otillgänglighet leder till att människor diskrimineras.

Att bygga tillgängligt och användbart är fortfarande långt ifrån självklart. Tillgänglighetsåtgärder som görs först efter att ett byggprojekt står färdigt är ofta svåra och kostsamma. På tjugo år (1990-2010) har kostnaderna för bostadsanpassning ökat med 13 procent. Men tar man hänsyn till löneutveckling och BNP, så har resurserna som läggs på att göra bostäder mer tillgängliga i själva verket minskat med 20 procent.

Så sent som 2010 var bara varannan fastighetsägare medveten om sitt ansvar att öka tillgängligheten genom att bygga bort enkelt avhjälpta hinder. De största fastighetsbolagen låg mest efter. En majoritet av bolagen saknar både plan och budget för dessa åtgärder.

Om man tidigt har med tillgänglighet och användbarhet i ett byggprojekt är sannolikheten mycket högre för att lösningarna blir funktionella, estetiska och en naturlig del av slutprodukten.

Sverige har haft lagar med krav på tillgänglig samhällsplanering sedan 1960-talet. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där samhällets utformning – i fråga om tillgänglighet och användbarhet – löper som en röd tråd. Vad regeringen nu vill är att sänka kraven på tillgänglighet och användbarhet trots att man skärpte till lagstiftningen för ett och ett halvt år sedan.

DHR kräver att ansvars- och finansieringsprincipen alltid följs. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten.

Vi vill också betona vikten av design för den mänskliga mångfalden och allas delaktighet. Man ska oavsett fysisk styrka eller rörlighet kunna använda alla miljöer, tjänster, produkter och förpackningar. Kom ihåg att osthyveln och fjärrkontrollen från början utformades som hjälpmedel, men idag är produkter som används av alla.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev