Val 2018: Centerpartiet svarar på frågor

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Frågorna rörde vår prioriterade områden, arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras nerkortade där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner en pdf med de fullständiga svaren.

Vi har inte värderat eller faktakollat partiernas svar. Som ett komplement partiernas svar rekommenderas att ta information från så många källor och medier som möjligt. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement till våra frågor.

Dagens parti: Centerpartiet 

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Centerpartiet har länge drivit frågan om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och släppa in privata, ideella och kommunala aktörer. Genom att låta fler aktörer förmedla jobb kan utförare specialisera sig på matchning för särskilda grupper, såsom exempelvis personer med funktionsnedsättning. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste också förbättras. Det kan exempelvis handla om att få färdtjänst i samband med företagandet eller anpassning av arbetsplatsen.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Grundbidraget på 60 000 kronor har sänkts till 30 000. Beslut om bilstöd är regionalt olika vilket gör att det kan fungera olika på olika ställen i landet. För närvarande har vi inga planer på att se över bilstödet, men på sikt kan det bli aktuellt att se över hur de nya reglerna fungerar och faller ut.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

Vi ser ett behov av att se över hur LSS kan värnas och vara hållbar över tid. Det kan kräva lagändringar. Till exempel har Centerpartiet bett regeringen återkomma med förslag på hur konsekvenserna av den Högsta Förvaltningsdomstolens-dom som gör att människor med avancerat vårdbehov inte kan få hjälp i hemmet kan hävas. Alla som omfattas av LSS har rätt till självbestämmande och att kunna leva som alla andra.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Det är viktigt att möjligheten finns att anpassa befintliga bostäder för människor som har särskilda behov. Vi vill att bostadsanpassningsbidrag ska kunna ges för åtgärder för att möjliggöra rehabilitering, funktionsträning och sjukvård för en person med funktionsnedsättning samt för åtgärder som gör det möjligt för den funktionsnedsatta att utöva hobbyverksamhet.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Centerpartiet verkar för att en samhällslön stegvis införs för dem som aldrig någonsin kommer att vara aktuella för ett lönearbete, på grund av svåra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, så att de ska kunna leva på en rimlig standard utan att vara ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon eller andra anhöriga. Samhällslön skulle således handla om en tydligt avgränsad grupp, inte om alla medborgare.

Läs Centerpartiets fullständiga svar på våra frågor 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev