Val 2018: Feministiskt initiativ svar om funktionshinderpolitiken

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Frågorna rörde vår prioriterade områden som, arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.
Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Feministiskt initiativ

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Vi vill bygga ett hållbart samhälle och verkar för en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka. Detta skulle särskilt kunna gynna dem som av olika anledningar inte har möjlighet att arbeta efter rådande heltidsnorm, exempelvis på grund av funktionsnedsättning.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Det fungerar sådär. Men om det blir en del av kollektivtrafiken för den som inte har annat val skulle situationen möjligtvis förändras. Från partiprogrammet: ”Införa avgiftsfri lokal kollektivtrafik samt utöka stödet till underhåll av andra kollektiva transporter. För ett solidariskt samhälle som är tillgängligt för alla invånare.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

Det är ett problem att en rättighetslagstiftning på detta sätt riskerar att urholkas genom regleringsbrev och utredningsdirektiv. Vi ser ett behov av att se över hur LSS kan värnas och vara hållbar över tid. Det kan kräva lagändringar. Till exempel har Centerpartiet bett regeringen återkomma med förslag på hur konsekvenserna av den Högsta Förvaltningsdomstolen-dom som gör att människor med avancerat vårdbehov inte kan få hjälp i hemmet kan hävas. Alla som omfattas av LSS har rätt till självbestämmande och att kunna leva som alla andra.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Den nuvarande plan- och bygglagen, med krav om tillgängliga bostäder, måste skyddas och ska inte ställas mot andra gruppers behov, exempelvis studenter som sägs kunna bo i mycket små lägenheter. Även personer med funktionsnedsättningar studerar. En misslyckad bostadspolitik som helhet får inte slå mot enskilda grupper, som dessutom redan är exkluderade på grund av otillgänglighet.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Vi behöver säkra en ekonomisk trygghet för alla, oavsett status på arbetsmarknaden. Människor oavsett funktionalitet, ålder, hemlöshet etc. måste ha åtminstone en levnadsnivå motsvarande gränsen för EU:s fattigdomsnivå. Att vara bidragsberoende ger inget självständigt liv. 6 timmars arbetsdag, på sikt, skulle förmodligen öka möjligheten för fler att arbeta.

Läs Feministiskt initiativs fullständiga svar på våra frågor 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev