Val 2018: Moderaterna svarar på vår frågor

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Dagens parti är Moderaterna och frågorna rör vår prioriterade områden som arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.

Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Moderaterna 

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

En utmaning rör lagstiftningen gällande arbetslivstolkning. Detta är ett ansvar för samtliga arbetsgivare. Dessutom ska landsting och regioner erbjuda viss tolkning inom ramen för vardagstolkningen. En fråga som diskuterats är om det behövs statligt huvudmannaskap för hela tolktjänsten. Detta kräver ett noga genomarbetat och väl förberett förslag. Dessa förberedelser och underlag saknas för närvarande.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Bilstödet är helt avgörande för att de med behov av detta stöd ska kunna fullgöra sitt jobb. Vi anser bland annat att stödet utgör en viktig del i en konsekvent förd arbetslinje. De nya bestämmelserna tillämpas från och med den 1 januari 2017, och därmed är det fortfarande för tidigt att avgöra hur dessa fungerar långsiktigt i praktiken. Vi har för närvarande inga nya förslag gällande reformer av bilstödet.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

Moderaterna vill säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet. Det finns idag en brist på helhetsperspektiv gällande att se hela människan, inte enbart ett system. Rådande rättsläge och praxis är inte tillräckligt rättssäkert och konsekvent. Den lagstiftning som ska tas fram framöver måste vara rättssäker, överblickbar och långsiktig.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Bostadsmarknaden fungerar dåligt och behöver reformeras i grunden. Bostadsbristen är i många delar av landet akut. I bostadsmarknadsenkäten 2018 uppgav 169 kommuner att de har underskott på någon form av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Vi ser allvarligt på detta. Regler som i onödan försenar och fördyrar byggande behöver ändras för att fler bostäder och olika typer av boendeformer ska kunna komma till stånd.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Vi är övertygade om att i princip alla människor kan och vill hitta en meningsfull sysselsättning och ett sätt att bidra till samhället eller sin egen försörjning. Sjuk- och aktivitetsersättningen har två syften: dels att ge en grundläggande ekonomisk trygghet för människor med långvarig nedsättning av arbetsförmågan, dels att aldrig ge upp hoppet om att en individ någon gång ska kunna utföra någon form av arbete eller habilitering/rehabilitering.

Läs Moderaternas fullständiga svar på frågorna

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev