Val 2018: Socialdemokraterna svarar på våra frågor om bilstöd, personlig assistans och ekonomisk trygghet

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Dagens parti är Socialdemokraterna och frågorna rör vår prioriterade områden som arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.

Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Socialdemokraterna

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

För den som behöver någon form av stöd för att kunna utföra ett arbete är självklart utmaningarna alltid större. Samhällets uppgift måste därför vara att hjälpa till att ta bort så många hinder som möjligt. Målsättningen ska vara att den som vill och kan arbeta, ska arbeta. Här har vi fortfarande mycket att göra.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Bilstödet har sedan den nya lagen trädde i kraft inte alls fungerat bra. Lagen och dess intentioner är bra med en bättre fördelning av resurser till de som har ett större behov. Även möjligheten till fabriksmontering och fler offerter kommer bidra till lägre kostnader för samhället och den enskilda.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

Förr oss är det inte acceptabelt och har därför vidtagit flera åtgärder som till exempel ett stopp för 2-års prövningar till dess att en ny lagstiftning finns på plats. Vår ambition är att se till att den som behöver stöd och service av samhället för att kunna leva ett självständigt liv ska få det. Fram till utredningen och ny lag tas måste kommunerna träda fram och ge stödet som behövs. Därför behöver lagstiftningen förändras så att den blir mer förutsägbar och tydlig om vilket stöd man kan förvänta sig. Detta ska inte avgöras i domstolsprövningar.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Bristen på bostäder drabbar många utsatta. Personer med funktionsnedsättningar tillhör den som drabbas mest. Vi anser att detta är en angelägen fråga som varje kommun måste ta ansvar att hitta boendelösningar för personer med olika former av funktionsnedsättning. Finns det kö till gruppboende eller liknande, måste kommunen bygga fler.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

– Ja. Vi har tagit ett första steg genom att höja ersättningen och sänkt skatten för denna grupp. Men mer behöver göras kommande mandatperiod.

Läs Socialdemokraternas fullständiga svar på frågorna

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev