Val 2018: Vänsterpartiet om personlig assistans, bilstöd, bostäder och ekonomisk trygghet

DHR har ställt frågor till 8 stycken riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Dagens parti är Vänsterpartiet och frågorna rör vår prioriterade områden som arbetsmarknad, bilstöd, personlig assistans, bostadspolitiken och jämlik hälsa. Varje partis svar kommer presenteras i ett nerkortat där det viktigast lyfts fram. För den som vill ha de fullständiga svaren finns det en möjlighet att ladda ner de i pdf-format.

Förutom att svaren är nedkortade på hemsidan värderar eller kommenterar inte DHR det partierna har svaret. Det är alltid bra att hämta information från många olika källor och medier. Funktionsrätt Sverige har rankat partiernas funktionshinderpolitik och är ett bra komplement vår DHRs frågor.

Dagens parti: Vänsterpartiet 

Vilka utmaningar ser ni för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Vi vill att Arbetsförmedlingen ska ha hela ansvaret för
handläggning av arbetshjälpmedel och vi vill anställa fler specialiserade handläggare med fördjupade
kunskaper om funktionsnedsättning. Diskrimineringen av människor med funktionsnedsättning måste upphöra, att stärka skyddet mot diskriminering är en åtgärd men mer behövs.

Hur tycker ni att bilstödet fungerar?

Efter den senaste lagändringen ser det ut som att en hel del problem uppstått. Vi anser att det finns
skäl att utvärdera lagändringen för att se om den behöver justeras.

Hur tycker ni att den personliga assistansen fungerar i dagsläget?

För Vänsterpartiet är det högsta prioritet att den personliga assistansen återupprättas
till det som var dess grundintention. Därför måste lagen justeras efter alla de domar som fallit sedan
2008. Alla som har behov av personlig assistans för att leva ett liv som andra ska få det enligt de intentioner som finns i lagstiftningen.

Hur ser ni på situationen på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning?

Vi vill att alla bostäder ska vara tillgängliga bostäder. Det är viktigt för såväl barnfamiljer, äldre som personer med funktionsnedsättning. Vänsterpartiet värnar en bostadsmarknad med en hög grad av tillgängliga bostäder. Vi vill att alla människor ska ha möjlighet att efterfråga olika typer bostäder, oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar.

Anser ert parti att personer som på grund av att de inte bedöms kunna arbeta och därmed har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver ges bättre ekonomiska förutsättningar än idag?

Ja, definitivt. Vi har därför under innevarande mandatperiod sett till att sjuk- och aktivitetsersättningen höjts och sett till att få igenom sänkt skatt för dem som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning. Detta är dock inte tillräckligt utan ytterligare förbättringar måste till.

Läs Vänsterpartiets fullständiga svar på frågorna

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev