DHRs förbundsmöte: DHR kräver jämlik hälsa

Personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa än personer utan funktions-nedsättning. Arbetslöshet, dålig ekonomi och att vara förhindrad att delta i samhället på grund av bristande tillgänglighet är alla exempel på områden som kan påverka hälsan negativt.

Jämlik hälsa är en fråga nära kopplad till orättvisor inom andra livsområden. Det är en fråga om delaktighet, jämlikhet och inte minst mänskliga rättigheter.

DHR anser därför att frågan om hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv är viktig, bör uppmärksammas betydligt mer och kan användas för att synliggöra sambandet mellan samhällets orättvisor inom olika områden och hur detta leder till diskriminering och utestängning av personer med nedsatt rörelseförmåga.

I delrapporteringen av regeringsuppdraget inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” står det att personer med funktionsnedsättning uppger att de har sämre hälsa än övriga befolkningen – detta gäller även psykisk hälsa.

Personer med funktionsnedsättning uppger även att de i större grad är stillasittande än övriga befolkningen och undersökningen visar även på att större andel har övervikt och fetma. Det är även vanligare att personer med funktionsnedsättning röker.

DHR vill driva frågan om jämlik hälsa ur ett rättighetsperspektiv. DHRs förbundsmöte kräver att regeringen tar med funktionshinderperspektivet i arbetet med att minska hälsoklyftorna och i den nya hälsokommissionen.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev