Hjälpmedel och rehabilitering/habilitering

Fri rörlighet, full delaktighet och liv på lika villkor förutsätter fungerande hjälpmedel. Hjälpmedel kompenserar nedsatt rörelseförmåga.

Hjälpmedel ska finansieras av samhället och inte bli en kostnad för individen.

DHR tycker att

  • En rättighetslag ska garantera hjälpmedel efter behov och besluten ska kunna överklagas
  • Utbudet av hjälpmedel och eventuella avgifter för dem ska regleras
  • Teknik, kunskap och innovation på hjälpmedelsområdet ska utvecklas – liksom kunskapen och kompetensen hos förskrivarna
  • Välfärdsteknik kan ibland vara hjälpmedel. Mer tydlighet

Fri rörlighet och delaktighet i samhället är två av grundstenarna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och frågan om hjälpmedel är därför ett samhällsansvar. Men det saknas helhetsansvar för hjälpmedel i Sverige. Hjälpmedel kan förskrivas av landstinget, regionen eller kommunen, beroende på vad de ska användas till. Och behoven bedöms olika beroende på var i landet man bor, utbud och avgifter skiljer sig också åt. DHR anser att det krävs en rättighetslag för att säkra likvärdig tillgång till hjälpmedel. Hjälpmedel ska finansieras av samhället för att inte ge

en merkostnad för individen. Att inte ha råd med ett livsnödvändigt hjälpmedel ger inlåsningseffekter som både får fysiska och mentala konsekvenser
Det finns inte heller någon entydig definition av hjälpmedel i svensk lagstiftning. Avsaknaden av definition gör det extremt viktigt för dig som ansöker om hjälpmedel att vässa argumenten både två och tre gånger innan du träffar arbetsterapeut och förskrivare. DHR har tagit fram faktablad om vad du bör tänka på och om reglerna för att använda till exempel elskotrar. Använd dem!
DHR:s definition av hjälpmedel lyder så här: ”Ett hjälpmedel är en funktion som kompenserar en funktionsnedsättning med mål att normalisera.”
Habilitering och rehabilitering genom hela livet
För att behålla oberoendet och leva aktiva liv som samhällsmedborgare kan vi också behöva habilitering och återkommande rehabilitering genom hela livet. DHR anser att habilitering ska ges så tidigt som möjligt och att tillgången till habilitering och rehabilitering ska vara densamma oberoende var i landet man bor.

Läs mer
DHR:s faktablad – Är du behov av ett hjälpmedel?
DHR:s faktablad – Då elrullstol eller elskoter förskrivs till dig /länk https://dhr.se/medlemsradgivare/da-elrullstol-eller-elskoter-forskrivs-till-dig/

Kontakt och mer information
Ombudsman: Kristian Cornell [email protected], tel 08-685 80 55
Förbundsstyrelseledamot: Ritva Korva Thuresson [email protected], tel 070-678 67 38

Print Friendly, PDF & Email

Text: janna