Här kommer den senaste minnesanteckningen från PPR för den som är intresserad av vad vi diskuterar tillsammans med Landstinget

Minnesanteckning

Patient- och pensionärsrådet

Tid och plats

Fredag 25 maj 2015 i Samlingssalen Kiruna sjukhus

Närvarande

Kristina Östman, Närsjukvårdschef
Ingrid Kemppainen, SPFAnneli Ivari, Neuroförbudet
Mariann Ek, Kiruna HjärtLung
Britt-Mari Sturk, ReumatikerföreningenBirgitta Fernström, Demensföreningen
Bengt Jernelöf, Demensföreningen
Maarit Palomaa, verksamhetschef Granitens och Malmens hälsocentralHelena Fredriksson-Ågren, Verksamhetschef, akut omhändertagandeLena Niemi, verksamhetschef medicin/rehab, sekreterare

För kännedom

Doris Broström, SRF
Kurt Flygare, Kiruna Hjärt-Lung
Thomas Widén, PRO

Mötet öppnas

Kristina Östman hälsar alla välkomna.
Beslut om nästa möte måndagen den 28 september kl. 13.00

 

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Tolk- och syncentrum bjuds in till nästa möte då de inte kunde delta på dagens möte

Ögonmottagning på Malmens hälsocentral är inte igång ännu. Utrustningen finns på plats, trolig start efter semestrarna

Önskemål finns om upprepad information från folktandvården om tandhälsa. Kristina bjuder in dem till kommande möte.

Demensutbildningen för nyinsjuknade och deras anhörig planeras till hösten av demensföreningen i samarbete med något bildningsförbund.

 

 Information om nya hälsocentralen

Verksamhetschefen för nya hälsocentralen Norrskenet var inbjuden till dagens möte för information. Tyvärr kunde ingen delta och en ny inbjudan skickas till nästa möte.

Handikapporganisationernas utställning

En utställning av handikapporganisationerna anordnades den 20 maj i Stadshuset. Det var tyvärr väldigt lite besökare och en lärdom till annat tillfälle är att annonsera och informera bättre inför en ny utställning.

Information från verksamheterna

Medicin/rehab

Medicinavdelning och Stroke/geriatrik/rehab slår ihop avdelningarna from 8/6-30/8.  Flyttar samman på plan 7.

Sommarplanering pågår när det gäller bemanning. Stor brist på framförallt sjuksköterskor.

På grund av det ekonomiskt ansträngda läget inom landstinget har ett förslag om neddragning av 8 vårdplatser lagts fram som politikerna ska ta ställning till på nästa landstingsstyrelsemöte den 27/5.

Förslaget är ställt utifrån att vi har en relativt låg beläggning sett över hela året samt att det är flera utskrivningsklara patienter som ligger kvar inom slutenvården som egentligen tas om hand av kommunen och inte uppta en vårdplats på sjukhuset. Antalet boendeplatser kommer också att utökas kring årsskiftet när det nya boendet öppnar.

Ett projekt i samverkan mellan kommunen och landstinget som heter ”Trygg hemma” och som avslutas i maj förväntas medföra att oplanerade återinläggningar minskar samt att vårdplaneringar i hemmet skall öka för att minska inläggningar i onödan.

Statistik på beläggning och antalet återinläggningar skall redovisas på nästa möte enligt önskemål från deltagarna.

Hälsocentralerna har växelöppet i sommar. Annons kommer i annonsbladet om vilka tider som gäller. Bra bemanning på läkarsidan men stor sjuksköterskebrist.

Under sommaren kommer det mest att finnas akuta mottagningstider på hälsocentralerna och inte så mycket planerade mottagningstider.

Rekrytering av fasta läkare pågår hela tiden. För närvarande finns totalt 6 ST-läkare (läkare under utbildning till Distriktsläkare). Återkommande vikarier på båda hälsocentralerna. Försöker att få samma läkare via bemanningsbolagen för att få någorlunda kontinuitet så gott det går.

Ett förslag om hopslagning av hälsocentralerna i Kiruna är lämnat till landstingsstyrelsen den 27 maj. I praktiken ingen ändring mer än att det blir en hälsocentral med ett enhetligt namn. Hur man skall rent praktiskt skall samarbeta i framtiden får ledningen för hälsocentralerna utforma själva.

 

Akut omhändertagande

Sommarplanering pågår även här. Hälsocentralernas jourmottagning på akuten på vardagar upphörde from 1 mars. Under helger och röda dagar har de fortfarande en jourmottagning på akuten under några timmar.

På akutmottagningen finns det alltid en legitimerad läkare som tar emot patienten.  5 fast anställda egna läkare som är under utbildning till akutläkare har anställts. Detta har lett till att kompetensen har höjts och det är en snabbare handläggning av patienterna på akuten. Mindre oklara inläggningar är också en följd av detta. De vikarier som kommer via bemanningsbolag är också antingen färdiga akutläkare eller under utbildning till det. Försöker få samma läkare att återkomma.

Akutläkare är en ny egen specialitet som blir allt mer efterfrågad på landets akutmottagningar. En akutläkare blir duktig på att ta hand om det akuta sjukdomsfallet och kan lotsa patienten till rätt vårdnivå direkt.

Vittangiambulansen ingår from 1 maj i Kirunas verksamhet. Finns i ambulans i Vittangi som skall täcka behovet av transporter i östra kommundelen.

Finns det någon rutin hur dödsfall skall konstateras under en av deltagarna?

Varit lite oklart inom kommunen vem man skall kontakta. Det finns en rutin skriven och det är medicinbakjouren som avgör vilken kompetens som behövs för det uppdraget. Rutinen är skickad till kommunen och Kristina tar med sig frågan till ett planerat möte med kommunen så att alla blir införstådda med vart de vänder sig.

 

Information från patientnämnden

 

Margareta Kvick från patientnämnden informerar om deras verksamhet. OH-bilderna bifogas detta protokoll.

Man kan alltid ringa till patientnämnden på tel. 020-59 90 00, det är gratis. Om inte någon kan svara går en telefonsvarare igång och någon av handläggarna ringer upp så fort de har möjlighet. Kan ibland ta några dagar, men alla rings upp.

 

Viktigt att man kontaktar verksamhetschef om klagomål/synpunkter det är på det viset som vi kan rätta till de saker som inte upplevs fungera.

 

Övriga frågor

Kiruna Demensförening kommer gärna ut till verksamheterna och informerar om sin verksamhet. De lämnar en broschyr som kan läggas ut i väntrummen.

Neuroförbundet lämnar neurorapporten för 2014, mycket läsvärt för verksamheterna

Reumatikerförbundet undra vem som meddelar föreningarna när bassängen är trasig? Verksamhetschefen för hälsocentralerna önskar få mailadresser till föreningarna så kan hon skicka ett gruppmail om bassängen inte kan användas av någon orsak.

[email protected]

 

 

Mötesplanering

Nästa möte 28 september 2015 kl. 13.00 i Samlingssalen.

 

Mötets avslutning

Synpunkter/tankar till Kristina eller Doris

Kristina tackar alla för ett gott engagemang och avslutar mötet med att önska alla en skön sommar

 

Lena Niemi, sekreterare

Print Friendly, PDF & Email

Text: kiruna

Kommentarer är avstängda.