Patient-och pensionärsrådet

Fredag 13 mars 2015 Samlingssalen Kiruna sjukhus

Närvarande

Kristina Östman, Närsjukvårdschef

Ingrid Kemppainen, SPF
Anneli Ivari, Neuroförbudet
Mariann Ek, Kiruna HjärtLung
Britt-Mari Sturk, Reumatikerföreningen
Birgitta Fernström, Demensföreningen
Bengt Jernelöf, Demensföreningen
Thomas Widén, PRO
Maarit Palomaa, verksamhetschef Granitens och Malmens hälsocentral
Elisabeth Salomonsson, verksamhetsutvecklare
Doris Hjärtström, sekreterare
Doris Broström, SRF
Kurt Flygare, Kiruna Hjärt-Lung
Lena Niemi, verksamhetschef medicin/rehab
Helena Fredriksson Ågren, verksamhetschef  Akut omhändertagande

Mötet öppnas

Kristina Östman hälsar alla välkomna.
Beslut om ny mötesdag till måndag kl 13.  Nästa möte 25/5.

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Tolk- och syncentrum bjuds in till mötet i maj.

Ögonmottagning på Malmens hälsocentral på gång.

Nationella patientenkäten – om frågor skicka dem till Lena Niemi.

Tandhälsa Folktandvården – mycket bra information, återkommande.

Seniordagen – mycket bra information och bra föreläsare. Lokalen mindre bra, dåligt ljud. Dålig annonsering.

Nya patientlagen – om frågor skicka dem till Kristina.

Demensutbildningen har inte startat.

Information från verksamheterna

På primärvården händer en hel del. Man tittar på ökad telefon- och besökstillgänglighet, utvecklingsområden och målsättning. På Malmens hälsocentral utbildas två sköterskor i avancerad klinisk omvårdnad via Umeå, i framtiden egna mottagningar t ex KOL, man tittar om intresserade på Granitens hälsocentral.
Ingen primärvårdsjour vardagar sedan 1 mars men helger och helgdagar 6 timmar/dag (kl 12-18). På akutmottagningen finns alltid akutläkare.

Man har anställt två kuratorer 2 mar, går igenom inkomna remisser.  Rekrytering av psykolog primärvård/psykiatrin pågår.
Man jobbar med bemötande, värdegrund och arbetsmiljö.
Demensdiagnos – Maarit kollar upp angående demensdiagnos.

Psykiatrin ingår i Närsjukvården. Inga-Lill Modig är verksamhetschef och skall bjudas in till ett möte. Psykiatrin har Gällivare och Kiruna i sitt uppdrag , man utökar verksamheten i Kiruna. Vid psykiatrisk sjukdom söker man först på primärvården som remiterar psykiatrisk vård. Viktigt med vem gör vad -samarbete mellan Maarit och Inga-Lill.

Medicin/Rehab – man jobbar med patientsäkerhetsfrågor, vårdrelaterade infektioner.

Man tittar på diabetsvården – hur jobbar man, samarbete, lära av varandra.

Akutläkare – Samjourslinje med legitimerad läkare i Kiruna, enstaka pass stafettläkare. Triagering på akuten – sköterskan ställer frågor utifrån mall och gör bedömning.

Viktigt att man kontaktar verksamhetschef om klagomål/synpunkter.

Övriga frågor

Två frågor från Kiruna Demensförening

Fråga 1. Detta har hänt flera gånger. En svårt sjuk äldre som bor hemma blir inlagd på sjukhus. Patienten är i livets slutskede och ingen rehabiliterande behandling är möjlig. Patienten är färdig att skrivas ut, men klarar sig inte hemma. Får plats Glaciären (i mån av plats) annars förbereds en flytt till ett nytt hem på ett särskilt boende. Dit anhöriga har att flytta möbler och personliga tillhörigheter. Efter flytt avlider patienten efter ett par dagar.

Detta är inget människovärdigt slut och en angelägenhet för både landsting och kommun.

Vi efterlyser en liten palliativ enhet.

Svar: Trygg hemma är ett led i detta. Samverkan behövs. Inte sällan att patienten avlider efter bara någon dag på särskilt boende. Korttidsboende – möblerat rum. På boendet Movägen har detta diskuterats. Tanken var att patienten inte skall behöva byta rum utan rummet byter benämning.

Fråga 2. Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten togs fram och godkändes 2012. Efter behov ska revidering ske av Expertgrupp Demens inom landstinget i samarbete med kommunerna i Norrbotten.

Finns denna arbetsgrupp kvar? Svar: Ja, och arbetet ska komma igång för Kiruna.
Fråga om 1177 som är öppet dygnet runt, det är alltid någon från Norrbotten som svarar – tanken på sikt är att en hälsocentral i området där jag bor skall svara.

Diskussion om bemötande i vården. Synpunkter på vården, viktigt att vården får feedback hur patienten/anhöriga upplevt vården.
Kristina skall bjuda in Patientnämnden som får informera om sin verksamhet.

Privat hälsocentral 1 maj 2015. Filial i Kiruna.

Vittangiambulansen åter till landstingets regi från 1/5 2015.

Information om Norrbottingarnas hälsa i media. Man tog inte fram betydelsen av fysisk aktivitet.

9 maj Må bra mässa (Coop) på Stadshuset.

20 maj har handikapporganisationerna utställning om föreningarna. Tips och idéer. Hjälpmedel?

Mötesplanering

Nästa möte 25 maj 2015 kl 13.00 i Samlingssalen.

Mötets avslutning

Kristina tackar alla för ett gott engageman och avslutar mötet. Synpunkter/tankar till Kristina eller Doris.

Doris Hjärtström, sekreterare

Print Friendly, PDF & Email

Text: kiruna

Kommentarer är avstängda.