Stadgar gemensamma för samtliga DHR -AVDELNINGAR  antagna vid förbundsmötet 2013

1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION

§ 1.1 Namn
DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet för huvudorten eller motsvarande områdesbestämning och ordet avdelning(en).

§ 1.2 Ändamål
DHR-avdelning är förbundets grundorganisation.

DHR är en demokratisk ideell organisation med uppgift att genom verksamhet i överenstämmelse med förbundets stadgar och handlingsprogram bedriva rättighetspolitisk verksamhet så att personer med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

DHR-avdelnings ändamål är att inom ett av förbundsstyrelsen fastställt geografiskt område, bedriva sådan verksamhet.

DHR-avdelning ska vara kamratstödjande och kan för sina medlemmar bedriva social verksamhet.

Medlemmar med nedsatt rörelseförmåga ska ha ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelse och andra beslutande organ.

§ 1.3 Säte
DHR-avdelnings säte beslutas av avdelningens styrelse.

§ 1.4 Juridisk status
DHR-avdelning är en egen juridisk person.

§ 1.5 DHR-avdelnings uppbyggnad
DHR-avdelnings beslutande organ är:
Årsmöte
Styrelse

Inom avdelning kan sektioner/klubbar med avgränsad uppgift inrättas.

En sådan sektion/klubb får och kan inte vara en självständig juridisk person utan ska i alla avseenden tillämpa de stadgar som gäller för DHR-avdelning.

§ 1.6 Distrikts/regionstillhörighet
DHR-avdelning med säte i ort som ingår i fastställt verksamhetsområde för distrikt/region är medlem i distriktet/regionen.

2. BILDANDE AV DHR-AVDELNING

§ 2.1 Bildande av avdelning
DHR-avdelning kan bildas på ort där ett antal DHR-medlemmar är intresserade av att bedriva verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och handlingsprogram.

Vid möte då ny DHR-avdelning bildas ska beslutas om avdelningens namn. Val ska ske av en interimsstyrelse på minst tre (3) personer, revisorer och valberedning.

Vid mötet fattas beslut om att anta förbundets stadgar och bedriva verksamheten i enlighet med dessa och DHRs ändamål.

Protokoll från mötet där ny DHR-avdelning bildats ska tillställas förbunds- och distrikts/regionsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar om avdelningen ska beviljas medlemskap i förbundet eller ej. Om medlemskap beviljas ska förbundsstyrelsen fastställa avdelningens verksamhetsområde. Om medlemskap inte beviljas ska detta motiveras.

3. MEDLEMSKAP

§ 3.1 Grunderna för medlemskap
Medlemskap i DHR-avdelning eller riksförening inom DHR är förenat med personligt medlemskap i riksförbundet.

Medlemskap får den som:

  • vid inträdet förklarar sig lojal med riksförbundets ändamål och handlings-program samt är beredd att verka för dessa i enlighet med dessa stadgar,
  • erlägger fastställd avgift till riksförbundet och till den eller de DHR-avdelningar medlemmen valt att tillhöra och/eller Riksförening.

Den som önskar vara medlem i mer än en avdelning betalar en medlemsavgift till förbundet och till avdelning/ar för varje medlemskap.

Den som är medlem i flera avdelningar har rösträtt i samtliga av dessa men bara en röst i förbundssammanhang.

Medlemskap i Förbundet Unga Rörelsehindrade medför medlemskap i DHR riksför-bundet och i vald DHR-avdelning, eller om inget val görs, DHR-avdelningen på den ort där vederbörande är bosatt, utan erläggande av medlemsavgift till riksförbundet och avdelningen.

§ 3.2 Utträde ur DHR-avdelning och riksförbundet.
Den som inte betalat fastställd medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i både DHR och riksförening.

§ 3.3 Uteslutning
Medlem, som uppenbart skadar förbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller mot beslut fattade av förbundsmöte, förbundsstyrelsen eller av årsmöte och styrelse på de olika nivåerna inom förbundet, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

Medlem som uteslutits från Förbundet Unga Rörelsehindrade utesluts automatiskt från medlemskap också i DHR.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av förbundsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått veta varför medlemskapet ifrågasätts.

Med avdelning jämställs Riksförenings styrelse.

Uteslutningsbeslut avser både medlemskap i riksförbundet och medlemskap i DHR-avdelning(ar) eller riksförening.

4. ÅRSMÖTESBESTÄMMELSER

§ 4.1 Ordinarie årsmöte
Årsmöte är avdelningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.
Förbundsstyrelsen har rätt att bevilja dispens för att hålla årsmöte vid ett senare datum.

§ 4.2 Kallelse till årsmöte
Dag, tid och plats för ordinarie och extra årsmöte ska meddelas avdelningens medlemmar senast en månad före mötet.

§ 4.3 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas av:

 Avdelningsstyrelsen,
 På begäran av avdelningens revisorer,
 På begäran av minst hälften av avdelningens medlemmar.

Vid extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 4.4 Förhandlingsordning vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 Årsmötets öppnande,
 Fastställande av röstlängd,
 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande,
 Antagande av dag- och arbetsordning,
 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
 Val av justerare och rösträknare,
 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt   beslut om fastställande,
 Revisorernas berättelse angående deras granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper,
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
 Beslut om avdelningens medlemsavgift för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår,
 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret,
 Behandling av motioner och förslag,
 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen,
 Val av ordförande i styrelsen (förekommande år),
 Val av styrelsens ledamöter och suppleanter,
 Val av revisorer och revisorssuppleanter,
 Ev. fyllnadsval,
 Val av valberedning
 Val för ett (1) år av ombud och suppleanter till distriktsårsmöte om distriktet valt traditionell styrform

§ 4.5 Omröstningsbestämmelser vid årsmöte
Varje medlem har en röst vid avdelningsårsmöte. Styrelseledamöter har inte rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Om votering begärts vid personval, ska detta ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal företas lottning.

Valsedel vid sluten omröstning får omfatta högst det antal namn som valet avser.

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§ 4.6 Motioner till avdelningsårsmöte
Medlem har rätt att lämna motion årsmöte. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Avdelningsstyrelsen ska till årsmöte avge yttranden över inkomna motioner. Om inte årsmöteshandlingarna sänds ut med kallelsen ska meddelande lämnas om var och när handlingarna finns tillgängliga. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka före årsmöte.

§ 4.7 Valbarhet
Endast medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag inom avdelningen. Undantag från detta kan göras för uppdrag som revisor.

Anställd vid DHR-avdelnings kansli är inte valbar till den styrelse som har arbetsgivaransvaret för anställningen.

§ 4.8 Jäv
Styrelseledamöter och revisor ska ej stå i beroendeställning till varandra eller på annat sätt vara jävig. Som jäv räknas nära släktskap eller annan nära privat relation. Som jäv räknas även yrkesmässig beroendeställning eller affärsmässig relation.

§ 4.9 Val
Ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelse samt revisorer och revisorssuppleanter ska väljas vid avdelningens årsmöte för en mandatperiod av två (2) år.

Avdelningsordförande ska väljas genom särskilt val för en mandatperiod av två (2) år.

Valen företas så att det närmast över hälften liggande antalet ledamöter, respektive väljes det ena året och de återstående antalet nästföljande år.

Avdelningsstyrelse ska vara sammansatt av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med eller utan suppleanter.

Det är möjligt att välja endast tre personer till styrelsen under förutsättning att firmatecknarna är två i förening.

Avdelningsstyrelse bör bestå av en majoritet av personer med nedsatt rörelse-förmåga.

Avdelningsstyrelse fördelar själv förekommande uppdrag inom styrelsen.

För att granska förvaltningen av avdelningsstyrelses verksamhet väljer årsmötet två revisorer samt två suppleanter för dessa.

Om extra årsmöte företar val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter, avser valet tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Ordinarie årsmöte väljer valberedning som ska bestå av två ledamöter för en tid av ett år, varav en är sammankallande.

Valberedningen ska föreslå ledamöter till styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa.

4.10 Protokoll
Vid årsmöte, styrelsesammanträde samt vid medlemsmöte då ekonomiska beslut ska fattas, ska protokoll föras. I övrigt behöver protokoll inte föras vid medlemsmöten.

Protokoll från DHR-avdelnings årsmöte ska vara justerat senast två månader efter dagen för årsmötet.

Protokoll från DHR-avdelnings årsmöte ska efter justering tillhandahållas förbunds-styrelsen och distriktets/regionens styrelse.

5. AVDELNINGSSTYRELSES UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER

§ 5.1 Styrelsens uppgifter och befogenheter
Styrelsen ansvarar för att verksamheten stämmer överens med gällande stadgar, årsmötesbeslut och verksamhetsinriktning antagen av förbundsmöte.

Avdelningsstyrelse företräder DHR-avdelning och leder verksamheten.

Under tiden mellan årsmötena är styrelsen avdelningens högsta beslutande organ.

Avdelningsstyrelse är solidariskt ansvarig för förvaltningen av avdelningens medel och tillgångar.

Avdelningsstyrelse är beslutsmässig när avdelningsordförande eller vice ordförande och lägst halva antalet övriga ledamöter eller för dem tjänstgörande suppleanter är närvarande.

§ 5.2 Firmateckning
Avdelningsstyrelse utser två firmatecknare, varav minst en ska vara styrelseledamot. Dessa två i förening tecknar avdelningens firma.

6. EKONOMISK FÖRVALTNING

§ 6.1 Verksamhets- och räkenskapsperiod
DHR-avdelningars verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

Avdelningsstyrelse ska till årsmöte framlägga förslag till budget och verksamhetsplan.

Avdelningsstyrelses verksamhets- och ekonomiska berättelse samt revisionsberättelse ska senast 30 april skickas till förbundsstyrelsen och distriktets styrelse.

§ 6.2 Medlemsavgifter
DHR-avdelnings årsmöte fastställer storleken av medlemsavgift till avdelningen.

§ 6.3 Revision
Revisorerna i DHR-avdelning ska fortlöpande granska styrelsens och övriga förtroendevalda beredningsorgans verksamhet, räkenskaper och förvaltning.

Revisorerna ska senast den 28 februari avge revisionsberättelse över företagen granskning.

7. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§ 7.1 Riksförbundets varumärke
Avdelning ska använda sig av riksförbundets registrerade varumärke (logotyp) som kännetecken för sin verksamhet.

Varumärket får ej utnyttjas i sammanhang eller verksamhet som är oförenligt med riksförbundets ändamål och stadgar.

§ 7.2 Anställda hos avdelning
Avdelningens styrelse beslutar om inrättande av och tillsätter tjänster, beslutar om löne- och övriga anställningsförmåner, fastställer reglementen, befattningsbeskrivningar och instruktioner för de anställda, samt sköter förhandlingar och övriga arbetsgivarfunktioner.

§ 7.3 Samverkan
DHR-avdelning kan inträda som medlem i samarbetsorgan eller ingå allians med andra föreningar vars syfte är att verka för personer med funktionsnedsättning eller i annan sammanslutning som är till nytta för avdelningen. Verksamheten i sådan sammanslutning får inte stå i strid med DHRs ändamål och stadgar.

Beslut om inträde i eller utträde ur sådan sammanslutning fattas av avdelningens årsmöte.

Avdelningsstyrelsen utser representanter i sådana sammanslutningar.

§ 7.4 Arv och legat
Egendom som DHR-avdelning erhåller i arv eller gåva, innefattande även fast egendom, får säljas. Beslut därom fattas av avdelningsstyrelsen.

8. BEGRÄNSAD VERKSAMHET – NEDLÄGGNING – SAMGÅENDE

§ 8.1 Avdelning med begränsad verksamhet
DHR-avdelning som saknar förutsättningar att bedriva verksamhet, kan hos förbundsstyrelsen ansöka om att få bedriva begränsad verksamhet.

Geografiskt näraliggande avdelning, inom samma distrikt, med största antalet medlemmar, eller distriktet som avdelningen tillhör, övertar ansvaret för avdelning med begränsad verksamhet efter beslut av förbundsstyrelsen och får en ekonomisk
ersättning för detta.

Begränsad verksamhet får bedrivas under högst tre år. Kan avdelningen under denna tid inte återgå till verksamhet med egen styrelse ska den läggas ned.

Beslut om avdelningens ansökan om att få bedriva begränsad verksamhet, fattas på avdelningens årsmöte. Beslutet ska omgående meddelas till förbundsstyrelsen och distriktets styrelse.

§ 8.2 Nedläggning av avdelning
Innan beslut fattas om nedläggning av avdelning ska den ha bedrivit begränsad verksamhet.

Beslut om nedläggning fattas av förbundsstyrelsen.

Om DHR-avdelning läggs ned tillfaller dess tillgångar förbundet.

Medlem som tillhört nedlagd DHR-avdelning, ska erbjudas medlemskap i annan DHR-avdelning.

§ 8.3 Samgående
Efter överenskommelse mellan avdelningar kan sammanslagning av två eller flera avdelningar ske. Sådan överenskommelse ska prövas av förbundsstyrelsen.

9. STADGEÄNDRING
Beslut om stadgeändring fattas av förbundsmöte och måste vid begärd omröstning biträdas med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

Av förbundsmötet beslutade stadgeändringar träder i kraft tre månader efter beslutets fattande.
************************

Print Friendly, PDF & Email

Text: kiruna