Det här är DHR


Foto: Anna Rehnberg

DHR är en organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång.

Genom att tillsammans stå upp för våra rättigheter och påverka politiska beslut kan vi förändra samhället. DHR nöjer sig inte med att erkänna principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att förverkliga den.

I DHR finns cirka 10 000 medlemmar uppdelade i 21 distrikt och 160 avdelningar. Medlemmarna är våra experter, de vet vad det innebär att leva med nedsatt rörelseförmåga.

Vårt högsta beslutande organ är förbundsmötet som genomförs vart annat år. Vid förbundsmötet deltar 50 ombud som välj av medlemmarna. Utöver dessa är förbundsordföranden eller dennes ersättare det 51 ombudet.

Bli medlem


DHR:s historia 

DHR:s historia började den 23 juni 1923. Då bildades kamratföreningen De Vanföras Väl på vanföreanstalten i Göteborg. 1965 ändrades namnet till De Handikappades Riksförbund och sedan år 2009 är vi inte längre handikappade utan bara DHR som uttyds Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Medlemmar i DHR är handlingskraftiga människor som arbetar för delaktighet och rörelsefrihet.

Under alla år har tonvikten i förbundet lagts på livsvillkoren för personer med nedsatt rörelseförmåga, före att diskutera diagnoser. DHR har drivit den numera allmänt antagna tesen att ett handikapp inte är en egenskap hos en individ utan ett förhållande mellan individen och omgivningen. Det är erfarenheter och upplevelser av att vara medborgare i samhället som är det centrala. Och det är genom självupplevd erfarenhet som vi blir en trovärdig organisation.

Beskrivningen av personer med funktionsnedsättning har genom åren utvecklats. Tidigare låg fokus på själva funktionsnedsättningen. Idag sätts människan i centrum, inte hennes funktionsnedsättning. Orden vi använder är viktiga, de signalerar vad som krävs av ett samhälle som möter alla medborgare likvärdigt och jämställt. Under en lång tid diskuterades orden vanför och invalid och när massmedia i början av 1960-talet lanserade begreppet handikapp, främst för svårt rörelsehindrade, bytte organisationen namn till De Handikappades Riksförbund. Då omfattades inte sociala och psykiska funktionsnedsättningar av begreppet.
Till 80-årsjubiléet 2003 togs det fram en 16-sidig jubileumsskrift kallad “Fokus på framtiden med stöd av historien”. Tack vare Bidragsstiftelsens 80-årsgåva kunde senare en samlad historia kallad “DHR – 80 år av rörelse” tas fram med Susanne Bergs som redaktör.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev